Warunki i zasady korzystania ze strony

Poniżej znajdziesz nasze warunki korzystania z witryny. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym Przewodnikiem bezpieczeństwa w witrynie

<  Kwestie prawne

 

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez i jest własnością British Airways Plc (numer firmy 1777777) z siedzibą pod adresem Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, Anglia.

Na potrzeby niniejszych Warunków: „My”, „Nasze” i „My” odnoszą się do British Airways Plc, natomiast odniesienia do „Ciebie” i „Twój” odnoszą się do osób uzyskujących dostęp do tej witryny (w tym osób, które uzyskują dostęp do tej witryny w imieniu innych osób); odniesienia do „Materiału” lub „Materiałów” obejmują dane, informacje i bazy danych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, biorąc pod uwagę dostęp do witryny, jak opisano poniżej.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, jakąkolwiek powiązaną dokumentacją, do której link znajduje się poniżej, lub innymi ograniczeniami, o których poinformowano Cię w trakcie korzystania z tej strony internetowej, nie masz prawa do korzystania z tej strony internetowej ani dostępu do niej.

Niniejsze Warunki odnoszą się wyłącznie do korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej (ba.com i britishairways.com) oraz, o ile nie mają zastosowania oddzielne lub dodatkowe warunki, wszelkich aplikacji korzystających z treści z tej strony internetowej i dowolnej mini-strony w tej stronie internetowej.

Odrębne warunki mają zastosowanie do przewozów lotniczych, losowań nagród, konkursów lub wszelkich innych promocji, które możemy okresowo organizować.

Jeśli kupisz bilet na tej stronie internetowej na lot obsługiwany przez nas, obowiązują nasze Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu. Wyświetl Ogólne warunki przewozu

Jeśli w tej witrynie kupisz bilet na lot obsługiwany przez inne linie lotnicze (w tym na lot typu code-share, lot franczyzowe BA i lot OpenSkies), zastosowanie będą mieć Warunki przewozu pasażerów i bagażu linii lotniczych obsługujących taki lot. Więcej informacji przeczytasz w Ogólnych warunkach przewozu. Aby znaleźć właściwe Ogólne warunki przewozu, przejdź do witryny internetowej właściwej linii lotniczej lub i pobierz je bezpośrednio stamtąd.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz podczas korzystania z tej witryny internetowej, będą używane zgodnie z naszymi Zasadami ochrony danych osobowych. Informacje na temat plików cookie i ich użycia w tej witrynie internetowej są dostępne tutaj.

Wszystkie materiały na tej stronie internetowej, wygląd, organizacja i układ tej strony internetowej, kod oprogramowania i bazowe dane podlegają znakom towarowym, prawom autorskim, prawom do baz danych i innym zarejestrowanym i niezarejestrowanym prawom własności intelektualnej, które są naszą bezpośrednią własnością lub przez naszych licencjodawców.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, nadawać, rozprowadzać, sprzedawać ani przekazywać (w całości lub w części) żadnych Materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej ani bazowego kodu oprogramowania lub danych bazowych.

Korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej jest Twoją własnością. Udostępniamy tę stronę internetową wyłącznie po to, aby umożliwić Ci przeglądanie dostępności naszych towarów i usług oraz dokonywanie transakcji z nami, a nie w żadnym innym celu.

Odpowiadasz za zachowanie poufności informacji o swoim dostępie do niniejszej strony internetowej (takich jak nazwy użytkownika, hasła i osobiste numery identyfikacyjne) oraz danych dotyczących rezerwacji (takich jak informacje o rezerwacji i plan podróży).

Możesz zezwolić członkom rodziny, przyjaciołom lub współpracownikom na dostęp do strony internetowej w Twoim imieniu, podając informacje o dostępie do strony internetowej i / lub dane dotyczące rezerwacji takim osobom, pod warunkiem, że:

 • Posiadasz zgodę innych osób, których dane dotyczące rezerwacji lub dane osobowe są dostępne z Twoimi danymi (np. Rezerwacja grupowa); i
 • Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej przy użyciu podanych przez Ciebie informacji o dostępie do strony internetowej i / lub danych dotyczących rezerwacji, niezależnie od tego, czy taki dostęp jest przez Ciebie autoryzowany, czy nie.

Nie wolno zezwalać na dostęp lub korzystanie z tej strony internetowej lub jakichkolwiek Materiałów znajdujących się na tej stronie lub uzyskanych z tej witryny internetowej żadnemu podmiotowi komercyjnemu lub innej organizacji świadczącej usługi publiczne.

Jeśli masz powody, by sądzić, że Twój dostęp do strony internetowej nie jest już bezpieczny (np. utrata, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie nazw użytkowników, haseł i osobistych numerów identyfikacyjnych), należy niezwłocznie zmienić dane dostępowe, których to dotyczy.

Twój dostęp do tej strony jest tymczasowy i zastrzegamy sobie prawo do wycofania, ograniczenia lub zmiany usług dostępnych dla Ciebie na stronie internetowej bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania.

Możesz korzystać z tej strony internetowej wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i, w każdym przypadku, w celach zgodnych z prawem i właściwych, co obejmuje przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw, przepisów i kodeksów postępowania w Wielkiej Brytanii lub innej jurysdykcji, z której uzyskujesz dostęp do tej witryny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas, nie wolno korzystać z tej witryny w żadnym celu.

W szczególności zgadzasz się, że nie możesz:

 • post, transmit or disseminate any information on or via this website which is or may be harmful, obscene, defamatory or otherwise illegal;
 • używać techniki "screen scrapingu", dowolnego zautomatyzowanego algorytmu, urządzenia, metody, systemu, oprogramowania lub ręcznego procesu w celu uzyskania dostępu, używania, wyszukiwania, kopiowania, monitorowania lub wyodrębniania Materiałów (w całości lub w części) z lub za pośrednictwem tej strony internetowej, chyba że daliśmy Naszą wyraźną pisemną zgodę;
 • korzystać z tej witryny w sposób, który powoduje lub może powodować naruszenie praw innych osób
 • dokonywać nieautoryzowanych, fałszywych lub naruszających przepisy rezerwacji
 • używać jakiegokolwiek oprogramowania, procedury lub urządzenia, aby ingerować lub próbować ingerować elektronicznie lub ręcznie w działanie lub funkcjonalność tej witryny, w tym między innymi do przesyłania lub udostępniania plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy w jakikolwiek sposób
 • niszczyć, zmieniać lub zakłócać „wygląd i działanie” interfejsu użytkownika tej witryny internetowej lub kodu bazowego oprogramowania
 • podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie tej witryny lub powiązanej infrastruktury
 • zezwalać na automatyczną rejestrację, logowanie lub dostęp do jakichkolwiek Materiałów na stronie internetowej
 • uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, jakimkolwiek sposobem, do dowolnej z naszych sieci lub kont lub do informacji o innych użytkownikach
 • ujawniać informacje poufne jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym między innymi Nasze informacje poufne.

Without prejudice to any of Our other rights (whether at law or otherwise) We reserve the right to:

 • anulowanie Twoich rezerwacji i zakupów bez odniesienia się do Ciebie; i / lub 
 • odmówienie Ci dostępu do tej witryny i zablokowanie do niej dostępu
 • jeśli uważamy (według naszego wyłącznego uznania), że Ty (lub osoby, które uzyskują dostęp do tej witryny w Twoim imieniu, korzystając z informacji o dostępie do witryny lub danych dotyczących rezerwacji, które od Ciebie uzyskały) naruszają którykolwiek z niniejszych Warunków.

Możemy wprowadzać ulepszenia lub zmiany w informacjach, usługach, produktach i innych Materiałach na tej stronie internetowej lub zamknąć tę witrynę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Możemy również zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie, a takie zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków na tej stronie internetowej. W związku z tym ciągły dostęp do tej witryny lub korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków.

This website may include links to other internet sites. We do not endorse any such websites and We are not responsible for the information, Material, products or services contained on or accessible through those websites. Your access and use of such websites remains solely at Your own risk.

You may only link to this website with Our express written permission. We expressly reserve the right to withdraw Our consent at any time to a link which in Our sole opinion is inappropriate or controversial.

In no event will We be liable for any direct, indirect, special, punitive, exemplary or consequential losses or damages of whatsoever kind arising out of access to, or the use of this website or any information contained in it, including loss of profit and the like whether or not in the contemplation of the parties, whether based on breach of contract, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if advised of the possibility of such damages.

Nothing in these Terms and Conditions shall exclude or limit Our liability for death or personal injury caused by negligence or for fraud and fraudulent misrepresentation.

All software products downloaded from any section of this website or via a link pointed to by this website are downloaded, installed, and used totally and entirely at the users own risk.

To the maximum extent permitted by law, We disclaim all implied warranties with regard to the information, services and Materials contained on this website. All such information, services and Materials are provided "as is" and "as available" without warranty of any kind.

British Airways nie udziela żadnych gwarancji co do niezawodności, stabilności lub braku wirusów jakiegokolwiek oprogramowania pobieranego z tej witryny internetowej, ani dostępności witryn pobierania, jeśli ma to zastosowanie.

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nas przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków (w tym między innymi naruszenia przez osoby działające w Twoim imieniu) którzy uzyskują dostęp do tej witryny za pomocą informacji o dostępie do strony internetowej i / lub danych dotyczących rezerwacji / zakupów, które im przekazałeś).

Korzystanie przez użytkownika z tej strony internetowej, wszelkich Materiałów, do których uzyskano dostęp lub które zostały z niej pobrane, oraz działania niniejszych Warunków i wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z takich spraw, ich przedmiotu lub formy (w tym między innymi poza spory lub roszczenia) będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a Użytkownik zgadza się poddać się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

W przypadku przetłumaczenia niniejszych Warunków na języki inne niż angielski, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności, pierwszeństwo mają Warunki w języku angielskim.

Zastrzegamy sobie prawo do wytoczenia powództwa:

 • w sądach w kraju Twojego zamieszkania
 • w sądach w miejscach, w którym uzyskujesz dostęp, używasz lub przechowujesz jakiekolwiek materiały uzyskane ze strony internetowej
 • w sądach w miejscach, w których doszło do naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków; i / lub
 • w sądach w miejscach, w którym zezwoliłeś na wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odszkodowania nie byłyby odpowiednim środkiem zaradczym w przypadku naruszenia warunków niniejszych Warunków. W związku z tym będziemy uprawnieni do zadośćuczynienia w postaci nakazu sądowego, określonego świadczenia lub innego słusznego zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek grożącego lub faktycznego naruszenia warunków niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki zawierają wszystkie warunki umowy z nami, dotyczące korzystania z tej witryny. Żadne inne oświadczenie pisemne lub ustne (w tym oświadczenia w jakiejkolwiek broszurze lub publikowanej przez nas literaturze promocyjnej) nie będzie włączone.

Brak dochodzenia jakichkolwiek praw, które możemy mieć na mocy niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się naszego prawa do dochodzenia tego samego lub innego prawa w jakimkolwiek innym czasie lub wobec jakiejkolwiek innej osoby.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie usunięte z niniejszych Warunków bez wpływu na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.

W całej tej stronie internetowej terminy „partner (-zy)” i „partnerstwo (-a)” są używane w odniesieniu do indywidualnych umów marketingowych lub o współpracy, a nie do jakichkolwiek relacji, które mają określone skutki prawne lub podatkowe. Dlatego British Airways nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za postępowanie tych organizacji partnerskich.

Na tej stronie internetowej termin „osoba (osoby)” jest używany w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024 r.
© British Airways Plc 2000–2018