Informacje prawne

Ważne informacje dla pasażerów

Poniższe informacje są ważne i dotyczą wszystkich pasażerów lotów British Airways.

Niebezpieczne rzeczy w bagażu

Bagaż nie może zawierać żadnych przedmiotów lub substancji, które mogą stanowić niebezpieczeństwo podczas transportu, włącznie z przedmiotami i substancjami przedstawionymi niżej. Od tej zasady mogą występować wyjątki.

 • Sprężone gazy (chłodnicze, palne, niepalne i trujące), takie jak butan, tlen, ciekły azot, butle do aparatów oddechowych i butle ze sprężonym gazem.
 • Urządzenia lub substancje obezwładniające, takie jak tasery, gaz obezwładniający, gaz pieprzowy.
 • Materiały żrące, takie jak kwasy, zasady, akumulatory z ciekłym elektrolitem, przedmioty zawierające rtęć.
 • Materiały wybuchowe, broń i amunicja, w tym kasety ze ślepymi nabojami, sztuczne ognie, flary i spłonki.
 • Płyny i artykuły łatwopalne, takie jak zapalniczki i gaz do nich, zapalarki, farby i rozcieńczalniki.
 • Zapałki (pasażer może mieć przy sobie jedno pudełko zapałek bezpiecznych).
 • Substancje radioaktywne.
 • Walizki i aktówki wyposażone w urządzenia alarmowe.
 • Substancje utleniające, takie jak wybielacze i nadtlenki.
 • Trucizny i substancje powodujące infekcje, takie jak środki owadobójcze i chwastobójcze, przedmioty zawierające żywe wirusy.
 • Inne artykuły niebezpieczne, takie jak materiały magnetyczne, oleje spożywcze, suchy lód i przedmioty o drażniącym i nieprzyjemnym zapachu.
 • Dozwolony jest przewóz leków i artykułów toaletowych w ograniczonej ilości, które są niezbędne pasażerowi w podróży, takich jak lakier do włosów, perfumy i lekarstwa.
 • Dużą część opisanych przedmiotów można przewieźć jako ładunek lotniczy zapakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu ładunków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji.

Na podstawie pełnej listy płynów oraz przedmiotów zakazanych lub objętych ograniczeniami każdy pasażer może zdecydować, co chce ze sobą zabrać, a co zostawi w domu.

More information

W rozumieniu niniejszej umowy „biletem” jest „bilet podróży i kwit bagażowy”, lub dokument „Plan podróży/Pokwitowanie”, w przypadku biletu elektronicznego, którego część stanowią poniższe warunki i uwagi. „Przewóz” równa się pojęciu „transport”. „Przewoźnik” oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub świadczącego inne usługi związane z takim przewozem, „Bilet elektroniczny” oznacza dokument „Trasa Podróży/Pokwitowanie”, wystawiony przez lub w imieniu Przewoźnika, „Kupony Elektroniczne” i jeśli ma to zastosowanie, kartę wstępu na pokład samolotu. „Konwencja Warszawska” oznacza „Konwencję w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego” podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., lub też powyższą Konwencję w zakresie, w jakim została zmieniona w Hadze dnia 28 września 1955 r. w zależności które z postanowień może mieć zastosowanie.

Przewóz podlega przepisom i ograniczeniom w zakresie odpowiedzialności ustanowionym Konwencją Warszawską, o ile jest „przewozem międzynarodowym” w rozumieniu tej Konwencji.

W zakresie, który nie stoi w sprzeczności z powyższymi postanowieniami, przewóz i inne usługi wykonywane przez każdego z przewoźników podlegają:

               (i) warunkom zawartym w niniejszym bilecie;

               (ii) obowiązującym taryfom;

               (iii) warunkom przewozu i odnoszącym się do nich przepisom przewoźnika, tworzącym część niniejszych postanowień (dostępnych na żądanie do wglądu w biurach przewoźnika) za wyjątkiem przewozów pomiędzy USA lub Kanadą a jakimkolwiek miejscem poza granicami tych krajów, do których mają zastosowanie przepisy i taryfy obowiązujące w USA i Kanadzie.

Nazwa przewoźnika na bilecie może być skrócona. Pełna nazwa i jej skrót winny być uwidocznione na wydanych przez przewoźnika taryfach, warunkach przewozu, przepisach lub rozkładach lotów. Adresem przewoźnika jest port odlotu wykazany na bilecie naprzeciw pierwszego skrótu nazwy przewoźnika. Uzgodnionymi miejscami zatrzymania są porty uwidocznione na niniejszym bilecie lub wykazane w rozkładach przewoźnika jako rozkładowe miejsca zatrzymania na trasie podróży pasażera. Transport, który ma być wykonany przez kilku kolejnych przewoźników uważa się za jeden przewóz.

Przewoźnik lotniczy wystawiający bilet na przewóz liniami innego przewoźnika działa jedynie jako jego Agent.

Każde wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika będzie stosowane na korzyść agentów, pracowników oraz przedstawicieli przewoźnika, jak również każdej innej osoby, której samolot został użyty do przewozu oraz do agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby.

Bagaż rejestrowany zostanie wydany okazicielowi kwitu bagażowego. W razie uszkodzenia bagażu w transporcie międzynarodowym należy złożyć pisemną reklamację natychmiast po stwierdzeniu takiego uszkodzenia, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu. W razie opóźnienia przewozu bagażu stosowną reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu. Zob: taryfy lub warunki przewozu w transporcie innym niż międzynarodowy.

Ważność niniejszego biletu wynosi 1 rok od daty wystawienia, chyba że inaczej zastrzeżono w tym bilecie, w taryfach przewoźnika, w warunkach przewozu lub odpowiednich przepisach. Opłata za przewóz może ulec zmianie przed rozpoczęciem podróży. Przewoźnik może odmówić przewozu, jeśli nie została uiszczona właściwa opłata.

Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysłać pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny odlotu i przylotu wykazane w rozkładach lub gdziekolwiek indziej nie są objęte gwarancją i nie stanowią części niniejszej umowy. W razie konieczności przewoźnik może bez uprzedzenia zmieniać kolejnych przewoźników, dokonać zmiany samolotu oraz może modyfikować lub pomijać miejsca zatrzymania uwidocznione na bilecie. Rozkłady lotu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za zapewnienie połączeń.

Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymogów państwowych, przedstawić wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne, przybyć na lotnisko w czasie ustalonym przez przewoźnika, lub gdy czas ten nie został określony dostatecznie wcześnie, aby załatwić formalności związane z odlotem.

Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nabyła bilet niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub taryfami, przepisami i regulacjami przewoźnika. W przypadku lotów obsługiwanych przez przewoźnika innego niż British Airways Plc obowiązują jego Ogólne warunki przewozu. Kopie Ogólnych warunków przewozu British Airways są dostępne na żądanie. Dostęp do nich można uzyskać także na lotnisku lub za pośrednictwem poniższego łącza:

Przeczytaj Ogólne warunki przewozu

Informuje się pasażerów, że do odbywanej podróży mogą mieć zastosowanie przepisy Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej, które regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników za śmierć lub uszkodzenie ciała, za utratę lub zniszczenie bagażu oraz za opóźnienie w jego dostarczeniu.

W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Montrealskiej obowiązują następujące ograniczenia odpowiedzialności:

nie ma ograniczeń finansowych w odniesieniu do śmierci pasażera lub uszkodzenia ciała.

W odniesieniu do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu bądź opóźnienia w jego dostarczeniu w większości przypadków wynosi 1288 SDR (Special Drawing Rights – około 1365 funtów szterlingów; 1600 euro; 1774 dolarów amerykańskich) na jednego pasażera.

W odniesieniu do szkody spowodowanej opóźnieniem w podróży w większości przypadków wynosi 4694 SDR (około 4500 funtów szterlingów; 5100 euro; 5800 dolarów amerykańskich) na jednego pasażera.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 889/2002przewoźnicy unijni muszą stosować przepisy Konwencji Montrealskiej do wszystkich przewozów pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną. Wielu przewoźników z państw spoza Unii Europejskiej dobrowolnie stosuje przepisy Konwencji Montrealskiej do swoich przewozów pasażerów i ich bagażu.

W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Warszawskiej mogą obowiązywać następujące ograniczenia odpowiedzialności:

16.600 SDR-ów (ok. 20.000 EUR lub 20.000 USD) w odniesieniu do śmierci lub szkody na osobie, jeśli ma zastosowanie Protokół Haski do Konwencji, lub 8300 SDR-ów (ok. 10.000 EUR lub 10.000 USD) jeśli zastosowanie ma tylko Konwencja warszawska. Wielu przewoźników dobrowolnie odstąpiło w całości od tych ograniczeń; przyjęte w Stanach Zjednoczonych przepisy stanowią, że w przypadku przewozów do i ze Stanów Zjednoczonych oraz przewozów z planowym postojem w Stanach Zjednoczonych maksymalna kwota nie może być niższa niż 75.000 USD.

17 SDR (około 20 euro; 20 dolarów amerykańskich) za kg bagażu w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu oraz 332 SDR (około 400 euro; 400 dolarów amerykańskich) za bagaż podręczny.

Przewoźnika można również pociągnąć do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem.

Dalsze informacje dotyczące ograniczeń odnoszących się do podróży można uzyskać u przewoźnika. W przypadku podróży odbywanych na pokładach różnych przewoźników należy uzyskać od każdego z nich informacje dotyczące odpowiednich ograniczeń odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, która z Konwencji ma zastosowanie w odniesieniu podróży, istnieje możliwość podniesienia limitu odpowiedzialności za zgubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu nadanego bagażu pod warunkiem wypełnienia przy odprawie bagażowej odpowiedniej deklaracji z podaniem wartości bagażu i wniesienia związanych z tym opłat dodatkowych. W przypadku, gdy wartość bagażu jest wyższa od kwoty odpowiadającej maksymalnej odpowiedzialności przewoźnika, przed rozpoczęciem podróży można go ubezpieczyć na kwotę odpowiadającą pełnej wartości.

W przypadku przewozów odbywanych w całości między lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych przepisy federalne wymagają, aby wszelkie limity odpowiedzialności linii lotniczych za utratę, opóźnienie przewozu lub uszkodzenie bagażu wynosiły co najmniej 3300 USD na pasażera. W stosunku do pewnych artykułów może być deklarowana wyższa wartość. Niektórzy przewoźnicy odrzucają swoją odpowiedzialność w odniesieniu do przedmiotów delikatnych, wartościowych lub łatwo psujących się. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od przewoźnika.

Termin wniesienia powództwa: każde powództwo przed sądem w celu uzyskania odszkodowania musi zostać wytoczone w ciągu dwóch lat od rzeczywistej lub planowej daty przylotu samolotu. Roszczenia dotyczące bagażu: pisemne powiadomienie przewoźnika musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania bagażu nadawanego w przypadku jego uszkodzenia lub w ciągu 21 dni od daty oddania bagażu do dyspozycji pasażera w przypadku opóźnienia jego przewozu.

Przeczytaj pełne informacje o ograniczeniu odpowiedzialności

Cena biletu może zawierać opłatę własną przewoźnika, opłatę paliwową lub inne należności (jeśli dotyczy). Jej wysokość jest wyszczególniona na bilecie, w części „PODATKI/OPŁATY/NALEŻNOŚCI”. Opłata ta jest nakładana przez British Airways i nie stanowi podatku, opłaty ani należności na rzecz instytucji rządowych albo innych osób prawnych. UB to opłata za obsługę pasażera, którą przewoźnicy lotniczy przekazują na rzecz operatorów lotnisk w Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania przez pasażerów z obiektów lotniska.

Cena biletu może zawierać podatki, opłaty i należności, które są nałożone na transport lotniczy przez władze rządowe i lotniska. Mogą one stanowić znaczną część kosztów przelotu i być uwzględnione w cenie biletu albo wymienione w polu (-ach) „PODATKI/OPŁATY/NALEŻNOŚCI”. Może wystąpić konieczność uregulowania podatków, opłat lub należności, które nie zostały jeszcze pobrane.

W celu zminimalizowania liczby przypadków niestawienia się na lot (zarezerwowania lotu, ale nie przybycia na miejsce) oraz umożliwienia jak największej liczbie pasażerów podróży wybranym przez nich lotem, British Airways i większość głównych linii lotniczych może stosować overbooking, czyli przyjmować więcej rezerwacji niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Mimo że British Airways dokłada wszelkich starań, aby zapewnić miejsca pasażerom z potwierdzonymi rezerwacjami, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że dla takiego pasażera może zabraknąć miejsca w samolocie, przy czym żadne stwierdzenia i godziny lotów pojawiające się w rezerwacji nie gwarantują dostępności zarezerwowanych miejsc. British Airways oferuje odszkodowania dla pasażerów z potwierdzoną rezerwacją, którym odmówiono przewozu bez uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są dostępne przy stanowisku odprawy. Wszelkie pytania dotyczące zasad British Airways dotyczących rekompensat za overbooking lub odmowę przyjęcia na pokład należy kierować do naszego specjalisty ds. relacji z klientami (Customer Relations Manager).

British Airways Customer Relations,
PO Box 1126
Uxbridge
UB8 9XS
Tel.:  +44 (0) 191 490 7901
lub skontaktuj się z nami