Warunki rezerwacji British Airways Holidays

<  Kwestie prawne

 

1.1. Oto warunki rezerwacji, którymi objęta jest Twoja rezerwacja. Nie dotyczą one jednak wszystkich rezerwacji lotów British Airways ani usług firmy Iberia (w tym usług wykonywanych przez naszych franczyzobiorców, partnerów code-share ani linii lotniczych zrzeszonych w sojuszu oneworld®), o ile nie stanowią one części „Imprezy” w rozumieniu klauzuli 1.4.2

1.2. W niniejszych warunkach rezerwacji zaimki "my", "nas", "nasze" odnoszą się do firm British Airways Plc, British Airways Holidays Limited lub Iberia LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A., Operadora, Sociedad Unipersonal, zależnie od kontekstu (patrz punkty 2.2 i 2.3 niniejszego dokumentu). Adres siedziby spółek British Airways Plc, numer Company Number 1777777, oraz British Airways Holidays Limited, numer Company Number 00554278, to: Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, Wielka Brytania. Firma jest zarejestrowana w Anglii. Adres korespondencyjny British Airways Holidays to 8th Floor, The Create Building, The Boulevard, Crawley, West Sussex, RH10 1UZ Wielka Brytania. Adres siedziby firmy Iberia LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Operadora Sociedad Unipersonal, numer rejestru A85850394 to: C/Martinez Villergas 49, 28027 Madryt, Hiszpania. Informacje teleadresowe lokalnych przedstawicielstw znajdują się na stronach ba.com i Iberia.com. British Airways Holidays Limited jest spółką zależną w całości należącą do Avios Group (AGL) Limited, numer spółki 02260073, z siedzibą pod adresem Waterside, Speedbird Way, Harmondsworth, UB7 0GB. British Airways Plc, British Airways Holidays Limited Iberia LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Operadora Sociedad Unipersonal i Avios Group (AGL) Limited należą do International Consolidated Airlines Group.

1.3. W przypadku pasażerów podróżujących z USA lub Kanady produkty naziemne, które oferujemy na stronie ba.com lub za pośrednictwem centrum kontaktowego, należy zarezerwować i kupić w USA albo Kanadzie razem z lotem liniami British Airways lub Iberia albo lotem transatlantyckim liniami American Airlines. O ile nie zaznaczono inaczej (np. w przypadku Imprezy zawierającej przelot), ceny biletów lotniczych są dodawane do cen usług naziemnych. W przypadku mieszkańców kanadyjskiej prowincji Quebec produkty oferowane na niniejszej stronie internetowej lub za pośrednictwem centrum kontaktowego można rezerwować tylko w biurze podróży.

1.4. W niniejszych warunkach rezerwacji zastosowanie mają następujące definicje w rozumieniu Dyrektywy (UE) 2015/2302 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych i/lub brytyjskiego „Rozporządzenia w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych” z 2018 r. (z późniejszymi zmianami), stosownie do przypadku (łącznie „Przepisy dotyczące imprez turystycznych”):-

1.4.1. "usługa turystyczna" oznacza: (a) przewóz pasażerów; (b) zapewnienie zakwaterowania, które z natury rzeczy nie stanowi przewożenia pasażerów, ani nie jest świadczone w celach stałego zamieszkania; (c) wynajem samochodów; oraz (d) każdą inną usługę turystyczną, która z natury rzeczy nie stanowi części usługi turystycznej rozumianej zgodnie z punktami (a), (b) lub (c).

1.4.2. Z zastrzeżeniem punktu 1.4.4 określenie „Impreza” oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych typów usług turystycznych na rzecz jednej wycieczki lub wczasów, jeśli:

(a) te usługi są łączone przez jednego handlowca, w tym na żądanie podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem jednej umowy na wszystkie usługi; lub

(b) usługi te są-

(i) zakupione w jednym punkcie sprzedaży i wybrane przed wyrażeniem przez podróżnego zgody na zapłatę,

(ii) oferowane, sprzedawane lub opłacane za cenę łączną lub całkowitą,

(iii) reklamowane lub sprzedawane pod nazwą „pakiet” lub pod podobną nazwą,

(iv) łączone po zawarciu umowy, na podstawie której handlowiec uprawnia podróżnego do wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub

(v) zakupione od niezależnych handlowców w ramach powiązanych procesów rezerwacji online, gdzie-

(aa) imię i nazwisko podróżnego, szczegóły płatności i adres e-mail są przekazywane przez handlowca, z którym zawarto pierwszą umowę, innemu handlowcowi lub innym handlowcom; oraz

(bb) umowa z tym handlowcem lub handlowcami została zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej, niezależnie od tego, czy podróżny zawiera odrębne umowy z jednym dostawcą usług turystycznych lub większą ich liczbą w odniesieniu do tych usług.

1.4.3. Z zastrzeżeniem klauzuli 1.4.4 „Powiązana Usługa Turystyczna” oznacza co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej wycieczki lub wczasów, które nie stanowią „Imprezy Turystycznej”, skutkujące zawarciem odrębnych umów z poszczególnymi usługodawcami, jeżeli handlowiec umożliwia:-

(a) przy okazji wizyty w punkcie sprzedaży handlowca lub kontaktu z takim punktem oddzielny wybór każdej usługi turystycznej i oddzielne płatności za nie przez podróżnych; lub

(b) w sposób ukierunkowany nabycie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego handlowca, w przypadku gdy umowa z takim innym handlowcem jest zawierana najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

1.4.4 Połączenie usług turystycznych, w ramach którego nie więcej niż jeden rodzaj usługi turystycznej wymienionej w ustępie (a), (b), (c) definicji „usługi turystycznej” jest połączony z jedną lub większą liczbą usług turystycznych wymienionych w ustępie (d) tej definicji, nie stanowi „Imprezy” ani „Powiązanej Usługi Turystycznej”, jeżeli te ostatnie usługi:

(a) nie stanowią znacznej części wartości całego zestawu oraz nie są one reklamowane jako takie i pod innymi względami nie są zasadniczym elementem zestawu; lub

(b) są wybierane i nabywane po rozpoczęciu świadczenia usług turystycznych rodzaju wskazanego w ustępie (a), (b) lub (c) definicji „usługi turystycznej”.

1.4.5 Określenie „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

1.5. Uwaga: w przypadku dokonania rezerwacji, a następnie jej zmiany, będzie miał zastosowanie punkt 7.4.

1.6. Niniejsze warunki rezerwacji mają zastosowanie do rezerwacji w następujący sposób:

Klauzule od 1 do 3 i od 5 do 13 włącznie mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonanych u nas;
klauzula 4 ma zastosowanie tylko do Imprez i Powiązanych Usług Turystycznych;
klauzula 14 ma zastosowanie do ubezpieczenia turystycznego.

1.7. W przypadku wynajęcia samochodu za pośrednictwem naszej firmy obowiązkiem wynajmującego jest przeczytanie wszystkich dokumentów zawierających Ważne informacje i Istotne informacje w chwili dokonywania rezerwacji. W przypadku dokonania podczas odbioru samochodu zakupu dodatkowych usług takich jak (między innymi): fotelik dziecięcy, GPS, dodatkowy kierowca, ubezpieczenie od uszkodzeń karoserii, narty, opony zimowe bądź dodatkowe ubezpieczenia, zostaną naliczone lokalne podatki i dopłaty. Tak zakupione usługi podlegają odrębnej umowie kupna/sprzedaży zawartej z firmą wynajmująca samochód – ta umowa jest zawsze objęta odrębnymi Warunkami. Przed zaakceptowaniem opłat, podatków i innych opłat dodatkowych należy uzyskać szczegółowe informacje od firmy Avis.

1.8. Do wszelkich zarezerwowanych ofert specjalnych, oprócz niniejszych warunków rezerwacji, mogą mieć zastosowanie specjalne Warunki, które są dołączone do oferty specjalnej. Należy dokładnie zapoznać się z materiałami promocyjnymi i dowiedzieć się o te warunki przed dokonaniem rezerwacji, ponieważ po jej potwierdzeniu przyjmuje się, że zostały one zaakceptowane.

2.1. Umowa podlega wyłącznie prawu angielskiemu i jurysdykcji sądów Anglii i Walii, lecz nie wyłącznie jeśli mieszkasz w innym miejscu, tak jak opisano w punktach od 2.1.1 do 2.1.7:

2.1.1. Jeśli jesteś mieszkańcem Zjednoczonego Królestwa poza Anglią i Walią, wtedy jurysdykcję mają również sądy w Szkocji lub Irlandii Północnej (w zależności od miejsca zamieszkania pasażera).

2.1.2. Jeśli jesteś mieszkańcem Australii, a Twoje plany podróżne rozpoczynają się w Australii, Twoja umowa we wszystkich aspektach podlega prawu stanu Nowej Południowej Walii (Australia). Wszelkie roszczenia wynikające z umowy będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd właściwy w tym stanie.

2.1.3. Jeśli jesteś mieszkańcem Kanady, a Twoje plany podróżne rozpoczynają się w Kanadzie, albo jesteś mieszkańcem USA i Twoje plany podróżne rozpoczynają się w USA, Twoja umowa we wszystkich aspektach podlega odpowiednim prawom stanu Nowy Jork (USA). Wszelkie roszczenia wynikające z umowy będą rozpatrywane wyłącznie przez odpowiedni sąd właściwy w tym stanie (bądź stosowne prawa w zależności od stanu, w którym mieszkasz).

2.1.4. Jeśli jesteś mieszkańcem państwa członkowskiego EOG, to sądy tego państwa członkowskiego również mają jurysdykcję.

2.1.5. Jeśli jesteś mieszkańcem Niemiec, a Twoje plany podróżne rozpoczynają się w Niemczech, Twoja umowa we wszystkich aspektach podlega prawu niemieckiemu, mimo że językiem umowy jest język angielski.

2.1.6. Jeśli jesteś mieszkańcem kraju należącego do EOG i masz zarezerwowaną imprezę, Twoja umowa we wszystkich aspektach podlega prawu angielskiemu, ale przysługują Ci wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zamieszkania.

2.1.7. Jeśli jesteś mieszkańcem Włoch, wtedy wyłączną jurysdykcję mają sądy właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania.

2.2. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Hiszpanii, innego kraju należącego do EOG (w rozumieniu 1.4.5.), Meksyku albo Panamy i rezerwujesz Imprezę, umowa zostanie zawarta z firmą British Airways Holidays Ltd. Jeśli Impreza jest rezerwowana przez osobę mieszkającą w innym kraju, umowa będzie zawarta z firmą British Airways Plc.

2.3 Jeśli umowa została zawarta z British Airways Plc, British Airways będzie obsługiwać loty (z wyjątkiem usług obsługiwanych przez naszych franczyzobiorców, partnerów codeshare i linii lotniczych należących do sojuszu oneworld), ale usługi naziemne będą organizowane przez British Airways Holidays Ltd.

2.4. W przypadku, gdy zastosowanie ma klauzula 2.3, British Airways Holidays Ltd., w imieniu British Airways Plc, zawiera umowę z niezależnymi podwykonawcami w celu zapewnienia zakwaterowania w hotelu, wynajmu samochodów i innych usług naziemnych. Z wyjątkiem przypadków Imprez sprzedawanych mieszkańcom Wielkiej Brytanii i EOG, ani British Airways Plc, ani żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych (w tym m.in. Teleflight Limited prowadząca działalność pod nazwą Flytele, i/lub callBA (BA Call Centre India Private Limited) albo British Airways Holidays Ltd (łącznie zwane dalej „BA”)) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i/lub zaniechania tych niezależnych podwykonawców, ich pracowników, agentów, funkcjonariuszy lub przedstawicieli, a BA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do osób lub mienia za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia, wypadki, opóźnienia lub nieprawidłowości w jakikolwiek sposób spowodowane, poniesione lub doznane podczas lub na jakichkolwiek usługach naziemnych, lub w trakcie realizacji takich usług zarezerwowanych przez lub za pośrednictwem BA. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza klauzula nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia w zakresie, w jakim zostało to spowodowane, także pośrednio, przez zaniedbanie BA lub jej pracowników.

2.5. Warunki rezerwacji mają zastosowanie w równym stopniu do Ciebie i wszystkich osób wyszczególnionych w Twojej rezerwacji. Jeśli dokonujesz rezerwacji w imieniu innych osób, Twoim obowiązkiem jako ich przedstawiciela jest poinformowanie ich o niniejszych warunkach rezerwacji i dopilnowanie, aby się z nimi zapoznali. Zakładamy, że to zrobisz, jeśli dokonujesz rezerwacji w imieniu wszystkich osób wyszczególnionych w Twojej rezerwacji.

2.6. W poszczególnych państwach obowiązują różne przepisy dotyczące zakwaterowania osób niepełnosprawnych i nie możemy zagwarantować, że wszystkie hotele, środki transportu i udogodnienia będą wyposażone i odpowiednie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób niepełnosprawnych. British Airways Holidays zapewni pomoc osobom niepełnosprawnym, jeśli takie usługi były wyraźnie oferowane w ramach Imprezy lub British Airways Holidays wyraźnie zgodziła się zapewnić pomoc, o którą poprosił klient.

2.7. Ewentualne specjalne życzenia muszą być zgłaszane w momencie dokonywania rezerwacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby spełnić specjalne życzenia, i przekażemy zgłoszone nam preferencje dostawcy, to nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich realizacji. Specjalne życzenia mogą podlegać dodatkowym opłatom, które należy uiścić na miejscu bezpośrednio u dostawcy.

2.8. Niniejsze Warunki są dostępne zarówno w języku angielskim, jak i w innych językach. W przypadku niespójności wersja angielska jest językiem oryginału, a każda inna wersja jest tłumaczeniem wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku sprzeczności znaczenie rozstrzygające ma wersja angielska, która jest wiążąca dla obu stron.

3.1. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenia turystycznego dotyczy klauzula 14.

3.2. Jeśli dokonujesz rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej ba.com lub Iberia.com, Twoja umowa wchodzi w życie w momencie dokonania rezerwacji (chyba że zastosowanie ma klauzula 3.3 lub 3.4). Rezerwacja została dokonana, gdy na ekranie zostanie wyświetlona strona „Potwierdzenie rezerwacji”. Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail lub list z potwierdzeniem organizacji podróży wraz z łączem do internetowego podsumowania rezerwacji, które zawiera łącze do niniejszych warunków.

3.3. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub Irlandii i rezerwacja została dokonana u nas telefonicznie, a data wylotu przypada na więcej niż 14 dni po dacie rezerwacji, umowa z nami wejdzie w życie po 24 godzinach, w którym to czasie możesz anulować swoje ustalenia z nami i otrzymać pełny zwrot pieniędzy bez potrącenia opłat za anulowanie.

3.4. Po dokonaniu rezerwacji wszelkie zmiany pierwotnego planu podróży, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w punktach 7 i 8 (takich jak dodanie produktów), dokonane przez telefon, Internet lub w inny sposób, będą podlegać niniejszym warunkom rezerwacji. Niniejsze warunki rezerwacji wejdą w życie natychmiast po potwierdzeniu zmiany.

4.1. Zabezpieczenie finansowe rezerwacji Imprez dokonanych od 1 stycznia 2021 r.

4.1.1. Jeśli zarezerwujesz u nas Imprezę, której miejsce początkowe znajduje się w Wielkiej Brytanii, otrzymasz od nas fakturę z potwierdzeniem warunków i zabezpieczenia z tytułu systemu Air Travel Organiser's Licencing (ATOL). Nasz numer ATOL to ATOL 5985. W mało prawdopodobnym przypadku naszej upadłości Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) zorganizuje Twój powrót do kraju i rekompensatę wszelkich pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację. CAA nie zwraca jednak żadnych Avios, jeśli zostały one użyte jako forma płatności, z tytułu zabezpieczenia ATOL. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa CAA.

4.1.1.1. Twoje zabezpieczenie finansowe. Jeśli kupujesz od nas lot podlegający ochronie ATOL zawierający Imprezę, otrzymasz certyfikat ATOL. Jest w nim podane, jaki jest przedmiot zabezpieczenia finansowego, gdzie można się dowiedzieć, co to oznacza, i do kogo zwrócić się w razie problemów.

4.1.1.2. Usługi (albo ich odpowiedni zamiennik) będą świadczone przez nas lub dostawców wskazanych w otrzymanym certyfikacie ATOL. W pewnych przypadkach, gdy ich wykonanie zarówno przez nas, jak i przez dostawcę nie będzie możliwe z przyczyny upadłości, usługi mogą być świadczone przez innego wystawcę certyfikatu ATOL w formie, w jakiej zostały zakupione lub zamiennej (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Ciebie). Zgadzasz się, aby w takiej sytuacji inny wystawca certyfikatu ATOL wykonał te zobowiązania, i zgadza się zapłacić za ewentualne pozostałe należności z tytułu umowy temu innemu wystawcy certyfikatu ATOL. Przyjmujesz jednak też do wiadomości, że znalezienie innego wystawcy certyfikatu ATOL w pewnych przypadkach może nie być możliwe, a wtedy będzie Ci przysługiwać odszkodowanie z tytułu systemu ATOL (lub od wystawcy karty kredytowej, zależnie od sytuacji).

4.1.1.3. Jeśli nie będziemy w stanie świadczyć wymienionych usług albo nie będą ich w stanie świadczyć dostawcy wskazani w otrzymanym certyfikacie ATOL (ani nie będzie możliwe ich świadczenie w formie zastępczej przez innego wystawcę certyfikatu ATOL lub w inny sposób) z powodu upadłości, powiernicy Air Travel Trust mogą dokonać płatności na Twoją rzecz (lub przyznać Ci korzyść) z tytułu ochrony ATOL. Zgadzasz się, że w zamian za taką płatność lub korzyść dokonasz cesji na rzecz powierników wszelkich roszczeń, które masz lub możesz mieć w związku z niewykonaniem usług, w tym wszelkich roszczeń wobec nas, biura podróży lub wystawcy karty kredytowej, w stosownych przypadkach. Zgadzasz się także, że cesje do tych roszczeń mogą zostać przeniesione na inny podmiot, jeśli ten podmiot wypłaci kwoty przysługujące Ci z tytułu ochrony ATOL.

4.1.2. Jeśli zarezerwowana Impreza (w rozumieniu klauzuli 1.4.2) zawiera segment lotu, którego miejsce początkowe znajduje się na terytorium EOG (w rozumieniu klauzuli 1.4.5), Szwajcarii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man, ewentualne zabezpieczenia wynikające z praw ochrony konsumenta będą zapewnione z tytułu ubezpieczenia od skutków niewypłacalności finansowej zorganizowanego przez International Passenger Protection Limited. Ubezpieczenia te są organizowane w celu wywiązania się z obowiązków zabezpieczenia przedpłat. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP. Z ubezpieczenia od skutków niewypłacalności finansowej organizowanego przez International Passenger Protect Limited są rekompensowane wydatki we wszystkich formach, w tym wartość pieniężna ewentualnych Avios użytych jako forma płatności.

Szwajcarski oddział LMIE ma siedzibę pod adresem Lintheschergasse 19, Zurych 8001 Szwajcaria i jest bezpośrednio autoryzowany przez szwajcarski urząd nadzoru nad rynkami finansowymi (FINMA) jako oddział spółki zagranicznej.

4.1.2.1. Ubezpieczycielem jest spółka Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), działająca pod nazwą Liberty Specialist Markets i należąca do Liberty Mutual Insurance Group. Siedziba spółki: 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. Numer rejestru B232280 (Registre de Commerce et de Societes) LMIE jest spółką europejską nadzorowaną przez Commissariat aux Assurances i działającą jako towarzystwo ubezpieczeniowe i reasekuracyjne na podstawie licencji wydanej przez ministra finansów Luksemburga.

4.1.3. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, EOG (w rozumieniu klauzuli 1.4.5), Szwajcarii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man i masz zarezerwowaną Imprezę (w rozumieniu klauzuli 1.4.2), której miejscem wyjazdu znajduje się poza terytorium Wielkiej Brytanii, EOG, Szwajcarii, Wysp Normandzkich i Wyspy Man, ewentualne zabezpieczenia wynikające z praw ochrony konsumenta będą zapewnione z tytułu ubezpieczenia od skutków niewypłacalności finansowej organizowanego przez International Passenger Protection Limited. Klauzula 4.1.2.1 zawiera szczegółowe dane organizacji tych ubezpieczeń. Ubezpieczenia te są organizowane w celu wywiązania się z obowiązków zabezpieczenia przedpłat. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP.

4.1.4. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, EOG (w rozumieniu klauzuli 1.4.5), Szwajcarii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man i masz zarezerwowaną Imprezę (w rozumieniu klauzuli 1.4.2), która nie zawiera żadnego lotu, ewentualne zabezpieczenia wynikające z praw ochrony konsumenta będą zapewnione z tytułu ubezpieczenia od skutków niewypłacalności finansowej organizowanego przez International Passenger Protection Limited. Klauzula 4.1.2.1 zawiera szczegółowe dane organizacji tych ubezpieczeń. Ubezpieczenia te są organizowane w celu wywiązania się z obowiązków zabezpieczenia przedpłat. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP.

4.2. Zabezpieczenie finansowe Powiązanych Usług Turystycznych

Jeśli rezerwujesz w Wielkiej Brytanii lub EOG usługi turystyczne, które tworzą Powiązaną Usługę Turystyczną (w rozumieniu klauzuli 1.4.3), NIE przysługują Ci te same prawa co do Imprez na mocy Przepisów dotyczących Imprez Turystycznych.

Jeśli lot został zarezerwowany i opłacony w Wielkiej Brytanii lub EOG, a następnie podczas tej samej wizyty na naszej stronie rezerwacyjnej lub stronie otwartej za pomocą łącza wysłanego przez nas w ciągu 24 godzin, zostaną zarezerwowane dodatkowe usługi turystyczne (w rozumieniu klauzuli 1.4.1), powstanie Powiązana Usługa Turystyczna. W takim przypadku, zgodnie z wymaganiami Przepisów dotyczących Imprez Turystycznych, British Airways będzie posiadać zabezpieczenie na pokrycie zwrotu płatności dokonanych za usługi lotnicze, które nie zostały w pełni zrealizowane z powodu upadłości British Airways, oraz kosztów repatriacji. British Airways posiada zabezpieczenie od upadłości w International Passenger Protection Limited, które jest ubezpieczone przez spółkę Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), działającą pod nazwą Liberty Specialist Markets i należącą do Liberty Mutual Insurance Group. Siedziba spółki: 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. Numer rejestru B232280 (Registre de Commerce et de Societes) LMIE jest spółką europejską nadzorowaną przez Commissariat aux Assurances i działającą jako towarzystwo ubezpieczeniowe i reasekuracyjne na podstawie licencji wydanej przez ministra finansów Luksemburga. Ubezpieczenie to przysługuje tylko pasażerom, którzy dokonali rezerwacji i płatności bezpośrednio w British Airways Holidays Ltd. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP. To zabezpieczenie od upadłości obejmuje tylko loty i nie obejmuje umów z innymi podmiotami, które mogą być wykonane mimo upadłości British Airways.

4.3. Zgłaszanie szkody

Jakiekolwiek zdarzenie, które może być przyczyną zgłoszenia szkody, należy zgłosić w ciągu 14 dni pod adresem:

Pasażerowie zaczynający podróż w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, z wyjątkiem UE
Zgłoszenia szkody do IPP w Sedgwick
Telefon: +44 (0)345 266 1872
e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk
lub na stronie internetowej http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Pasażerowie zaczynający podróż w UE
Zgłoszenia szkody do IPP w Sedgwick
Telefon: +31 103120666
e-mail: ippclaims@sedgwick.com
lub na stronie internetowej https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Warunkiem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia jest zachowanie wszystkich rachunków, paragonów i innych dokumentów związanych z organizacją podróży.

Szkody muszą być zgłaszane na odpowiednim formularzu w ciągu sześciu miesięcy od daty upadłości.

IPP Ltd. nie może rozpatrywać zgłoszeń szkody otrzymanych po upływie tego terminu i wypłacać za nie odszkodowania.

5.1. Podczas dokonywania rezerwacji możemy poprosić o uregulowanie jej ceny w całości lub, jeśli spełnia ona pewne kryteria, zaproponować wpłacenie zaliczki.

5.1.1. Jeśli zdecydujesz się wpłacić zaliczkę, pozostała należność musi zostać spłacona w terminie podanym w momencie dokonania rezerwacji i w wiadomości e-mail „Potwierdzenie rezerwacji”.

5.1.2. Jeśli ta należność nie zostanie spłacona w całości i w terminie, zastrzegamy sobie prawo do uznania, że rezerwacja została anulowana przez nabywcę ze skutkami przewidzianymi w klauzuli 7.5.

5.2. Dokonanie rezerwacji wymaga płatności kartą kredytową (płatność kartą debetową jest akceptowana tylko w Wielkiej Brytanii). Członkowie British Airways Executive Club mogą również użyć swoich Avios do opłacenia części całkowitej ceny, w zależności od opcji płatności przedstawionych podczas tworzenia procesu rezerwacji. Płatności w formie innej niż Avios będą wyszczególnione pod nazwą British Airways na wyciągu z karty kredytowej/debetowej.

5.2.1. Avios zostaną pobrane z odpowiedniego konta po zakończeniu rezerwacji.

5.2.2. Jeśli konto domowe zostało wybrano jako forma płatności, Avios zostaną pobrane proporcjonalnie od poszczególnych członków, do których należy to konto.

5.2.3. Po wybraniu opcji płatności i potwierdzeniu rezerwacji nie ma już możliwości użycia Avios jako formy płatności za ewentualne późniejsze należności za tę rezerwację.

5.3. Jeśli rezerwacja została dokonana w Internecie, na stronie „Potwierdzenie rezerwacji” będzie podane łącze do e-biletu na lot oraz voucherów na usługi naziemne. Te vouchery należy wydrukować i zachować.

5.4. Jeśli rezerwacja została dokonana telefonicznie, „Potwierdzenie rezerwacji” z łączem do e-biletu na lot oraz voucherów na usługi naziemne zostanie wysłane na adres e-mail. Te vouchery należy wydrukować i zachować. W pewnych sytuacjach e-bilety na lot i vouchery na usługi naziemne mogą nie zostać wysłane, jeśli nie podasz adresu e-mail.

5.5. E-bilet na lot i vouchery na usługi naziemne stanowią ważne dokumenty stanowiące potwierdzenie płatności i weksel. Vouchery te należy mieć przy sobie i wymienić je na usługi, które zostały u nas zarezerwowane. Bez nich nie będzie możliwe udowodnienie zarezerwowania i opłacenia danego produktu lub usługi, wskutek czego dostawca będzie mógł odmówić wydania tego produktu lub wykonania usługi lub żądać za to opłaty.

5.6. Należy dokładnie przeczytać szczegóły rezerwacji i wszystkie otrzymane dokumenty (włącznie z niniejszymi warunkami rezerwacji) oraz jak najszybciej się z nami skontaktować, jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane są błędne.

5.7. Jakiekolwiek prawa do egzekwowania dowolnych z tych warunków rezerwacji przysługują tylko nam, osobie, która dokonuje lub opłaca rezerwację, osobom, których nazwiska są wyszczególnione w rezerwacji i które będą korzystały z usług, oraz, w przypadku wykupienia ubezpieczenia turystycznego, osobom, których dotyczy klauzula 14. Poza wyjątkami określonymi w klauzuli 14 i zgodnie z klauzulą 2.5 rezerwacja, w całości lub w części, może zostać anulowana lub zmieniona tylko przez nas i osobę, która dokonuje rezerwacji lub płatności, i taka zmiana lub anulowanie nie wymaga zgody żadnych innych osób, których nazwiska są wyszczególnione w rezerwacji.

5.8. Osoba, która dokonuje rezerwacji i płaci za nią, musi mieć co najmniej 18 lat. Niektóre hotele i inni dostawcy mogą wymagać, aby niektóre lub wszystkie osoby w grupie były w określonym wieku albo co najmniej jedna osoba na pokój była w określonym wieku. Przykładowo w większości hoteli w USA jest wymagany wiek co najmniej 21 lat. Informacji o zasadach obowiązujących w konkretnym hotelu możemy udzielić bezpośrednio.

5.9. Członkowie British Airways Executive Club, którzy są zarejestrowani w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych i dokonują rezerwacji na stronie ba.com, która oprócz lotu zawiera hotel, wynajem samochodu, transfer lub wycieczkę, a segment lotu rozpoczyna się w kraju ich rejestracji, mogą zyskać „Bonus Avios”, jeśli są one deklarowane. Faktycznie przyznany poziom zostanie podany w momencie dokonywania rezerwacji jako „Bonus Avios” na stronie ba.com.

Członkowie Iberia Plus, którzy są zarejestrowani w Hiszpanii i dokonują rezerwacji na stronie iberia.com, gdzie poszczególne elementy nie są wyświetlane osobno, a segment lotu rozpoczyna się w Hiszpanii, mogą zyskać „Extra Avios”, jeśli są one deklarowane. Faktycznie przyznany poziom zostanie podany w momencie dokonywania rezerwacji jako „Extra Avios” na stronie Iberia.com.

5.9.1. Warunkiem przyznania „Bonus Avios” lub .„Extra Avios” jest posiadanie aktywnego konta British Airways Executive Club lub Iberia Plus, do którego mogą one zostać dodane.

5.9.2. Avios nie zostaną przyznane osobom, które są zarejestrowane w British Airways Executive Club lub Iberia Plus w jednym kraju, ale podczas dokonywania rezerwacji wybrały inny kraj zamieszkania.

5.9.3. Avios wpłyną na konto 5–6 tygodni po zakończeniu podróży. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana, Avios nie zostaną przyznane.

5.9.4. „Bonus Avios” lub „Extra Avios” będą przyznane na rezerwację i wpłyną na konto tylko tego członka British Airways Executive Club lub Iberia Plus, który jest pierwszą osobą dorosłą wymienioną w rezerwacji.

6.1. Ceny są podawane w lokalnej walucie kraju wylotu.

6.2. W cenę lotu (jeśli rezerwacja go zawiera) są wliczone loty potwierdzone na e-bilecie lub paragonie, wszystkie podatki i opłaty lotniskowe oraz opłaty doliczane przez przewoźnika należne w Wielkiej Brytanii, w tym Air Passenger Duty, a także wszystkie płacone z góry podatki i opłaty lotniskowe i opłaty doliczane przez przewoźnika obowiązujące poza Wielką Brytanią.

6.3. W cenę zakwaterowania (jeśli rezerwacja je zawiera), będą, w miarę możliwości, wliczone opłacane z góry podatki i obowiązkowe opłaty manipulacyjne. Zależnie od kierunku i/lub hotelu może być wymagane uregulowanie dodatkowych podatków i obowiązkowych opłat w hotelu, np. podatki miejskie, opłaty pobytowe itp., które nie są wliczone w cenę zakwaterowania. Będziemy się starali informować o takich opłatach w momencie dokonywania rezerwacji oraz powiadamiać o ich ewentualnym wprowadzeniu po dokonaniu rezerwacji, jeśli sami zostaniemy o tym poinformowani.

6.4. Ceny hoteli i apartamentów są cenami za pokój za noc i są obliczane na podstawie dat i liczby osób podanych w momencie dokonywania rezerwacji.

6.4.1. Stawki za pokój trzyosobowe mogą oznaczać pełnowymiarowy pokój trzyosobowy z miejscem na trzy pojedyncze łóżka lub pokój dwuosobowy z dostawką.

6.4.2. W cenę nie są wliczone udogodnienia dostępne w hotelu lub apartamencie, jak sprzęt sportowy i rekreacyjny, chyba że w opisie hotelu lub apartamentu jest podane inaczej.

6.4.3. W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się około 14:00 i kończy się o 11:00, ale zależy to od hotelu, pory roku i kraju. W cenie płaconej nam za nocleg jest przewidziana standardowa doba hotelowa potwierdzana po przybyciu do hotelu lub apartamentu. Jeśli po przybyciu do hotelu lub apartamentu zechcesz zameldować się przed rozpoczęciem doby hotelowej lub przedłużyć dobę hotelową, prośba ta może zostać zrealizowana lub nie zależnie od obłożenia i może wiązać się z koniecznością dokonania pewnej opłaty na miejscu. Jeśli chcesz zagwarantować sobie możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wyjazdu, sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie u nas dodatkowego noclegu. W większości hoteli i apartamentów jest dozwolone zostawienie bagażu w recepcji lub przechowalni po opuszczeniu pokoju.

6.5. Ceny wynajmu samochodu są podawane za samochód za dzień w terminach rezerwacji. Pełne informacje o włączeniach i wyłączeniach dotyczących wynajmu samochodu w podanej przez nas cenie można uzyskać na odpowiednich stronach na ba.com podczas dokonywania rezerwacji, a później na voucherze. Podkreślamy to, ponieważ zależnie od kraju wynajmu istnieją określone wymagania dotyczące wynajmu samochodów, takie jak minimalny lub maksymalny wiek kierowcy oraz ewentualne odszkodowania. Potwierdzasz ich znajomość w momencie dokonywania rezerwacji, na podstawie czego przyjmuje się, że zostały one przeczytane i wyrażasz na nie zgodę.

6.5.1. Warunki i ceny wynajmu, w tym kwoty udziału własnego i kwoty kaucji/preautoryzacji, mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Będziemy się starali informować o takich opłatach w momencie dokonywania rezerwacji oraz powiadamiać o ich ewentualnym wprowadzeniu po dokonaniu rezerwacji, jeśli sami zostaniemy o tym poinformowani.

6.6. Jeśli została zarezerwowana Impreza w rozumieniu klauzuli 1.4.2, za jedną cenę w formule all-inclusive, nie jesteśmy w stanie, ze względów handlowych, przedstawić rozbicia ceny na poszczególne składniki Imprezy.

6.7. Ewentualna zniżka „Taniej razem” wykazana w potwierdzeniu lub fakturze jest odliczana pod warunkiem wykupienia lotu i hotelu lub wynajmu samochodu razem w ramach tej samej transakcji. Zaoszczędzona kwota jest obliczana względem ceny, którą należałoby zapłacić w przypadku rezerwacji w dwóch oddzielnych transakcjach na ba.com lub w naszym centrum kontaktowym dokładnie tego samego planu podróży z porównywalnymi parametrami, takimi jak klasa lotu, elastyczność biletu lotniczego, rodzaj pokoju/samochodu, terminy i czas trwania. Zniżka ta jest dodatkiem do ewentualnych przysługujących zniżek promocyjnych z tytułu innych działań lub ofert z bonusem, które mogą mieć zastosowanie.

6.8. W stosownych przypadkach zniżka lub oszczędność proponowana w zamian za wybór Avios jako formy płatności będzie zależeć od salda Avios na koncie użytkownika oraz całkowitej ceny koszyka, od której jest naliczana zniżka.

6.9. British Airways Holidays zastrzega sobie prawo do zmiany naliczanych cen ze zniżką za Avios w dowolnym momencie według własnego uznania. Nowe ceny ze zniżką nie są stosowane wstecznie do już dokonanych rezerwacji.

6.10. Z wszystkich ofert z bonusem można skorzystać tylko w całości w podanych terminach, aby spełniały warunki deklarowanej ceny. Wszystkie oferty z bezpłatnym noclegiem przysługują wyłącznie w przypadku kolejnych noclegów zarezerwowanych w danym hotelu. Są one ważne na maksymalnie jedną bezpłatną noc w trakcie pobytu, chyba że zaznaczono inaczej, i można z nich skorzystać tylko, jeśli jest wolny pokój. Niektórych ofert z okazji wesela i miesiąca miodowego nie można łączyć ze sobą lub z innymi ofertami z bonusem.

6.11. Opłaty za przedłużenie pobytu lub okresu wynajmu samochodu po przyjeździe będą obliczane na podstawie stawki podanej przez hotel lub wypożyczalnię samochodów.

6.12. Jeśli otrzymano od nas ofertę na rezerwację, ale nie zarezerwowano jej w podanym terminie, zastrzegamy sobie prawo podwyższenia lub obniżenia ceny w dowolnym momencie przed dokonaniem rezerwacji.

6.13. Następujące pozycje nie są wliczone w cenę:

 • ubezpieczenie turystyczne (które zdecydowanie zalecamy wykupić na czas podróży);
 • loty (chyba że rezerwowana jest Impreza zawierająca loty);
 • łóżeczka dziecięce i jedzenie dla niemowląt (zazwyczaj płatne bezpośrednio w hotelu);
  posiłki (o ile nie określono inaczej);
 • dostawa posiłków do pokoju (o ile nie zaznaczono inaczej);
 • transfery (o ile nie określono inaczej);
 • wycieczki lub bilety wstępu (o ile nie określono inaczej);
 • wszystkie napiwki, pranie i wszystkie pozycje o charakterze osobistym, takie jak napoje, opłaty za taksówki, bilety autobusowe oraz wydatki na zakupy;
 • opłaty za paszport, wizę i zaświadczenia lekarskie;
 • parking hotelowy (jeśli ma zastosowanie) oraz koszt przejazdu do i z lotniska;
 • niektóre udogodnienia w hotelu lub apartamencie, jak sprzęt sportowy i rekreacyjny. W razie wątpliwości prosimy o kontakt przed podróżą lub zapytanie w recepcji po przylocie.

6.14. Dostawcy mogą różnie definiować „dziecko” na podstawie wieku i cena płacona za dziecko jest ustalana przez nas.

6.14.1. Definicje dzieci zależnie od wieku w taryfach lotniczych są standardowe — „niemowlę” ma mniej niż 2 lata, a „dziecko” od 2 do 11 lat w dniu lotu. „Dziecko” musi zajmować własne miejsce w samolocie. „Niemowlę” nie otrzymuje przydziału miejsca w samolocie i zakłada się, że przez cały lot będzie siedziało na kolanach u osoby dorosłej. Jeśli niemowlę ma otrzymać przydział miejsca, musi ono w formularzu rezerwacji zostać wykazane jako „dziecko”.

6.14.2. Hotele różnie definiują „dziecko”, ale zawsze informują o tym w momencie dokonywania rezerwacji. O ile nie wskazano inaczej, ewentualne ceny za dziecko są podawane przy założeniu, że jedno lub dwoje dzieci dzieli pokój z dwiema osobami dorosłymi (bez przydziału własnego łóżka lub na dostawce lub sofie). Ceny za dzieci nie obowiązują w przypadku pokojów jedno-, trzy- i czteroosobowych, chyba że jest wyraźnie napisane, że została przyjęta taryfa rodzinna. Dostępne opcje obłożenia pokoju i ceny są ustalane w momencie rezerwacji na podstawie podanego nam wieku dzieci. Jeśli dziecko otrzymuje dostawkę, może za to zostać pobrana dodatkowa opłata na miejscu. W cenę za dziecko jest wliczona taka sama podstawa wyżywienia, jak dla towarzyszących mu osób dorosłych, chyba że pobyt dziecka jest bezpłatny, co oznacza, że w cenę nie są wliczone żadne posiłki (o ile nie jest zaznaczone inaczej).

6.14.3. Niemowlęta poniżej 2 roku życia są zazwyczaj przyjmowane bezpłatnie w hotelach, ale nie zawsze pokój jest na tyle duży, aby pomieścić łóżeczko dziecięce. Łóżeczka dziecięce należy zamówić w momencie rezerwacji, a niektóre hotele mogą za nie pobierać opłatę należną na miejscu. Przekazujemy dostawcy informację, że będzie potrzebne łóżeczko dziecięce, ale nie gwarantujemy, że ta prośba zostanie spełniona. Jeśli przed datą wyjazdu otrzymamy od dostawcy odpowiedź, że nie może spełnić tej prośby, poinformujemy o tym. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, stan faktyczny będzie znany dopiero na miejscu. W takich sytuacjach sugerujemy dokonanie indywidualnych ustaleń.

6.15. Cena niektórych usług, jak bilety do teatru lub na wydarzenia specjalne, kupowanych za naszym pośrednictwem może być wyższa niż wartość nominalna otrzymanego biletu. Oferujemy te usługi, aby umożliwić ich rezerwację i zakup z wyprzedzeniem i bez konieczności telefonowania za granicę, wysyłania faksów, stania w kolejce lub ryzykowania braku miejsc po przylocie, w związku z czym możemy pobierać za nie dodatkową opłatę.

6.16. Deklarowane ceny za niektóre rezerwacje przysługują pod warunkiem dokonania ich na okres co najmniej 3 nocy, w tym sobotnią noc.

6.17. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej lub podawane przez nasze centrum kontaktowe były poprawne, w rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że rezerwacja zostanie dokonana za błędną cenę. W takich sytuacjach (także jeśli rezerwacja została już przez nas potwierdzona) zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.  Jeśli rezerwacja zostanie anulowana przez nas, powiadomimy o tym i zwrócimy wszystkie wpłacone pieniądze. Wówczas zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli przedstawić inne propozycje wyjazdu z dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy w cenie albo utrzymać pierwotną rezerwację, jeśli otrzymamy dopłatę do poprawnej ceny w terminie, który podamy.

6.18. British Airways Holidays Ltd jest organizatorem imprez turystycznych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i w związku z tym rozlicza podatek VAT w ramach programu marży dla organizatorów imprez turystycznych (TOMS) zgodnie z wymogami HMRC (Revenue and Customs), w związku z czym nie wystawia faktur VAT.

Informacje na temat okresów wypowiedzenia i wszelkich opłat, które mogą mieć zastosowanie, znajdują się na stronie Zmiany lub anulowania.

7.1. W sprawie dokonania zmian w ustalonym planie podróży należy kontaktować się z lokalnym centrum kontaktowym, ponieważ nie można ich dokonać online w witrynie ba.com. Rezerwację można anulować na stronie Zarządzaj swoją rezerwacją w witrynie ba.com.

7.2. W sprawie ewentualnej rezerwacji dodatkowych usług, które nie były wliczone w pierwotnej rezerwacji (np. dodatkowe noclegi) należy się z nami skontaktować, abyśmy mogli sprawdzić, czy jest to możliwe.

7.3. Jeśli pewna osoba chce anulować rezerwację, ale pozostałe osoby z grupy chcą ją zachować, opłaty za to indywidualne anulowanie zostaną obliczone na podstawie indywidualnych opłat za anulowanie, o ile mają one zastosowanie do konkretnego anulowanego elementu (jeśli dotyczy), a w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za zmianę. Stosowne opłaty są podawane w momencie składania wniosku o zmianę (patrz klauzula 7.6).

7.3.1. Jeśli jest anulowana rezerwacja dla jednej osoby, w trakcie dokonywania której wybrano Avios jako formę płatności, i należny jest częściowy zwrot, w pierwszej kolejności zwrócone zostaną płatności dokonane bez użycia Avios, a następnie ewentualne płatności w Avios.

7.3.2. Jeśli zwrot zawiera Avios, wpłyną one tylko na główne konto w rezerwacji. Zwrot nie jest dzielony proporcjonalnie między użytkowników konta domowego.

7.3.3. Opłaty za zmiany lub płatność kartą kredytową uiszczone w ramach dokonywania rezerwacji nie podlegają zwrotowi.

7.4. Zmiany w rezerwacji

7.4.1. W sprawie zmiany jakiejkolwiek części rezerwacji po zawarciu umowy z nami (na przykład przeniesienie do innego hotelu, zmiana na więcej niż jeden hotel, inna data wyjazdu, dodanie nowych osób lub oddanie rezerwacji innej osobie) należy zwrócić się do nas bezpośrednio, a wtedy powiemy, czy jest to możliwe. Wszystkie zmiany są dokonywane zależnie od wolnych miejsc.

7.4.2. Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji wynajmu samochodu, w tym nazwisk kierowców, usunięcia dodatków, takich jak między innymi foteliki dziecięce, GPS, dodatkowe ubezpieczenia itp. lub samego wynajmu, skutkują zmianą ceny rezerwacji. Jeśli cena wzrośnie, konieczne jest dopłacenie różnicy wraz z obowiązującą opłatą za zmianę. Jeśli natomiast cena będzie niższa, zostanie wypłacony zwrot z potrąceniem ewentualnych opłat za anulowanie lub zmianę, które zostały podane w momencie dokonywania rezerwacji (patrz klauzula 7.6).

7.4.3. Jeśli zarezerwowano Imprezę, skrócenie czasu pobytu w hotelu lub wynajmu samochodu może nie być możliwe ze względu na ograniczenia wynikające z typu taryfy lotniczej, w której została dokonana rezerwacja. Informacji o tym, czy jesteśmy w stanie spełnić daną prośbę, możemy udzielić bezpośrednio.

7.4.4. Jeśli dokonanie wnioskowanych zmian jest możliwe, należy uiścić dodatkowe opłaty wymagane przez dostawców usług (np. hotel, wypożyczalnia samochodów) za dokonanie tych zmian. Oprócz tego pobierzemy opłatę za zmianę, która nie podlega zwrotowi w przypadku późniejszego anulowania rezerwacji. Pobrana opłata za zmianę będzie zależała od waluty rezerwacji i rodzaju wnioskowanej zmiany i jest podawana w momencie dokonywania rezerwacji (patrz klauzula 7.6).

7.4.5. Jeśli nabywca Imprezy jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub EOG, wolno mu (na mocy przepisów dotyczących Imprez Turystycznych) zmienić nazwiska osób, za opłatę za zmianę i ewentualne dodatkowe opłaty nałożone przez dostawców usług (np. linię lotniczą, hotel, wypożyczalnię samochodów, organizatora atrakcji lub przewoźnika wykonującego transfer) za dokonanie zmian, o których informacja zostanie podana po otrzymaniu zapytania. Warunkiem jakichkolwiek zmian osób wskazanych w rezerwacji jest wyrażenie przez zastępującą osobę niniejszych warunków oraz spełnienie wszystkich innych warunków udziału w Imprezie. Zmiana nazwiska na mniej niż 48 godzin przed wylotem nie jest gwarantowana.

7.4.6. Zmiany imienia i nazwiska przez osoby, które nie są mieszkańcami Wielkiej Brytanii lub EOG, nie są dozwolone. Oznacza to, że każda zmiana imienia i nazwiska, jest traktowana jako anulowanie i nowa rezerwacja, w związku z czym zostaną naliczone opłaty za anulowanie podane w momencie dokonywania rezerwacji (patrz klauzula 7.6).

7.4.7. Zmiany w bilecie lotniczym będą dokonywane zgodnie z warunkami przewozu danej linii lotniczej oraz wszystkimi stosownymi warunkami biletu. W przypadku niektórych typów biletów zwroty i zmiany są wykluczone.

7.5. Anulowanie rezerwacji

7.5.1. Jeśli po wejściu umowy w życie jakakolwiek część rezerwacji zostanie anulowana, skutki są następujące:

Jeśli zarezerwowano Imprezę i zapłacono za nią cenę łączną, opłaty za anulowanie Imprezy są ustalane w momencie dokonywania rezerwacji (patrz klauzula 7.6);

Anulowanie biletów na loty, które nie są częścią łącznej Imprezy (czyli mają oddzielną cenę) podlega warunkom przewozu danej linii lotniczej oraz wszystkim stosownym warunkom biletu i zasadom taryfy. W przypadku niektórych typów biletów zwroty i zmiany są wykluczone;

Za anulowania dokonane przez Ciebie (z wyjątkiem anulowań lotów) pobieramy opłatę za anulowanie. Nasze standardowe opłaty za anulowanie są deklarowane w momencie dokonywania rezerwacji;

Wartości procentowe opłat za modyfikację i anulowanie są wartościami procentowymi od ceny podanej w wiadomości e-mail lub liście z potwierdzeniem, chyba że są wyrażone stałą kwotą;

Jeśli w połączeniu z lotem otrzymano rabat na rezerwację zakwaterowania w hotelu, wynajmu samochodu, transferów lub atrakcji, anulowanie lotu skutkuje utratą rabatu i obciążeniem nabywcy jego kwotą;

Kary za anulowanie są przez naliczane w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nas na rzecz naszych dostawców oraz naszych kosztów administracyjnych i są należne natychmiast.

7.5.2. Jeśli została zarezerwowana Impreza, w której nie są podane oddzielnie ceny poszczególnych elementów, można anulować poszczególne elementy, o ile reszta rezerwacji spełnia kryteria Imprezy (patrz 1.4.2). Gdyby po anulowaniu jednego lub więcej elementów pozostałe elementy przestały spełniać kryteria Imprezy, Impreza zostanie uznana za anulowaną i zostaną naliczone opłaty za anulowanie ustalone w momencie dokonywania rezerwacji.

7.5.3. Mieszkaniec Wielkiej Brytanii lub EOG, który zakupił Imprezę, może anulować rezerwację przed rozpoczęciem Imprezy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za anulowanie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, które znacząco wpływają na (a) realizację Imprezy lub (b) przewóz pasażerów do miejsca docelowego.

7.6. Opłaty za zmianę i anulowanie

7.6.1 Opłaty za zmianę i anulowanie rezerwacji będą ustalane zależnie od kraju wylotu, waluty dokonania rezerwacji i ewentualnych specjalnych warunków, którym podlega wybrany produkt. O uprawnieniach do dokonywania zmian i faktycznych opłatach, które zostaną za nie naliczone, informujemy w trakcie procesu rezerwacji, dokonywanego online lub telefonicznie, przed potwierdzeniem płatności. (Jeśli rezerwacja nie została jeszcze zakończona, opłaty za zmianę i anulowanie zostaną wyświetlone po zamknięciu tego okna). Jeśli potrzebna jest kopia do własnych akt, należy wydrukować ją teraz.

Gdy rezerwacja zostanie potwierdzona, można otrzymać na życzenie kopię dokumentu z obowiązującymi opłatami za zmianę i anulowanie danej rezerwacji.

Jeśli po potwierdzeniu rezerwacji zostanie do niej dodany hotel, wynajem samochodu, transfer lub atrakcja, te nowe elementy będą podlegały nowym opłatom za zmianę i anulowanie. Mogą one różnić się od opłat należnych od pierwotnej rezerwacji, ale poinformujemy o nich w trakcie procesu rezerwacji przed potwierdzeniem rezerwacji i będą one podlegały warunkom określonym w niniejszym dokumencie. Po potwierdzeniu dodatków do pierwotnej rezerwacji kopię opłat za zmianę i anulowanie, którym podlega rezerwacja, można uzyskać na życzenie, aby dowiedzieć się, ile one wynoszą. Elementy pierwotnej rezerwacji nadal podlegają pierwotnym opłatom.

7.6.2. Po wyjeździe nie przysługuje zwrot pieniędzy za częściowo zrealizowane plany podróży (jeśli Impreza zawiera przelot, hotel, wynajem samochodu, transfery i atrakcje). Jeśli na przykład wymeldowano się z hotelu wcześniej lub zwrócono samochód do wypożyczalni wcześniej, i tak zostanie naliczone 100% opłaty.

7.6.3. Opłaty za rezerwację offline (jeśli rezerwacja została dokonana w centrum kontaktowym i została doliczona opłata za tę usługę) nie podlegają zwrotowi.

7.6.4. Jeśli została wybrana opcjonalna opłata tytułem kompensacji śladu węglowego, nie podlega ona zwrotowi.

7.6.5. Avios nie może być formą płatności za ewentualne naliczone opłaty lub wzrost ceny.

7.7. Opłaty za zmiany lub anulowania są obliczane od daty otrzymania prośby lub powiadomienia.

7.8. Wniosek o zwrot podatków lub zwrot za niewykorzystane bilety, jeśli jest należny, musi być złożony w ciągu miesiąca od daty ostatniego wylotu.

8.1. W bardzo rzadkich przypadkach jesteśmy zmuszeni zmienić lub anulować dokonaną rezerwację. Jeśli dokonamy zmian, jak najszybciej poinformujemy o tym osobę, która dokonała rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie są znaczące, oraz do poprawiania drobnych lub oczywistych błędów w danych rezerwacji w dowolnym momencie według własnego uznania.

8.2. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby nie anulować rezerwacji. W mało prawdopodobnym przypadku, że będziemy zmuszeni do anulowania rezerwacji, poinformujemy o tym i wypłacimy pełny zwrot kosztów.

8.3. Ponosimy odpowiedzialność wobec nabywcy wyłącznie za anulowanie lub istotne zmiany w jego rezerwacji z naszej inicjatywy. Istotna zmiana to taka, którą dokonujemy w rezerwacji przed wyjazdem i która wpływa na istotny warunek umowy. Istotnymi zmianami dokonywanymi przez nas są np. następujące zmiany:

 • celu wyjazdu;
 • zarezerwowanego zakwaterowania na zakwaterowanie w innym obiekcie niższej kategorii;
 • godziny wylotu lub okresów pobytu w miejscu zakwaterowania o więcej niż 12 godzin.

8.4. Jeśli rezerwacja zawiera zakwaterowanie lub lot, następujące zmiany nie są uważane za istotne:

 • Zmiana kategorii zakwaterowania, jeśli jakość zakwaterowania nie uległa istotnej zmianie od momentu dokonania rezerwacji i udogodnienia są generalnie takie same jak te wyszczególnione na naszej stronie internetowej lub równoważne;
 • Zmiana miejsca zakwaterowania, jeśli proponowane zastępcze zakwaterowanie znajduje się w podobnej lokalizacji i jest co najmniej równoważnej jakości (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez nabywcę);
 • Zmiana konkretnego rodzaju zarezerwowanego pokoju, jeśli zastępczy pokój odznacza się co najmniej równoważną jakością.
 • Zmiana godzin wylotu, jeśli różnica między nową lub przeniesioną godziną wylotu a pierwotną godziną wylotu jest mniejsza niż 12 godzin.

8.5. Nie jesteśmy winni odszkodowania nawet za istotne zmiany w rezerwacji, jeśli ma zastosowanie klauzula 11.3.

8.6. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w rezerwacji, niezależnie od tego czy przysługuje za to odszkodowanie, nabywca ma wybór. Może on:

8.6.1. zaakceptować istotną zmianę; lub

8.6.2. zaakceptować zastępcze rozwiązania o równoważnej lub wyższej wartości, jeśli będziemy je w stanie zaproponować; lub

8.6.3. zaakceptować zastępcze rozwiązania niższej jakości, jeśli jesteśmy w stanie zaproponować je wraz ze zwrotem różnicy w cenie między oryginalnymi a zastępczymi rozwiązaniami; lub

8.6.4. całkowicie anulować rezerwację, w którym to przypadku na życzenie zwrócimy pełną kwotę zapłaconą za rezerwację w ciągu 7 dni.

8.7. O swoim wyborze jednej z powyższych możliwości (przedstawionych w klauzuli 8.6) należy poinformować nas w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dokonywanej przez nas istotnej zmianie lub gdy tylko będzie to racjonalnie wykonalne, jeśli od daty otrzymania powiadomienia do wylotu jest mniej niż 7 dni. Jeśli nie otrzymamy żadnego powiadomienia o dokonanym wyborze, uznamy, że została wybrana opcja wskazana w klauzuli 8.6.4 powyżej.

8.8. Nabywca wyraża zgodę, że jeśli zostanie dokonana istotna zmiana w jego rezerwacji, niezależnie od wyboru spośród możliwości opisanych w klauzuli 8.6, i klauzula 11.2 nie ma zastosowania, zapłacimy mu tylko za straty, które można uczciwie i racjonalnie uznać za naturalne konsekwencje (czyli wynikające z typowego biegu rzeczy) istotnej zmiany dokonanej przez nas.

9.1. Zachowanie

Jeśli w naszej uzasadnionej opinii lub uzasadnionej opinii wykonawcy jakiejkolwiek części usług, których dotyczy rezerwacja, uczestnik zachowuje się w sposób, który powoduje lub może powodować niebezpieczeństwo, niepokój lub irytację innych osób lub zniszczenie mienia, możemy anulować jego rezerwację. Jeśli tak się stanie, niczego mu nie wypłacimy i musi on na własny koszt wrócić do miejsca zamieszkania. Jeśli poniesiemy koszty w wyniku zachowania uczestnika, musi on nam je w pełni zrekompensować.

9.1.1. Jeśli jeden z naszych hoteli lub innych usługodawców odmówi przyjęcia danego uczestnika w związku z jego zachowaniem przy wcześniejszej okazji, poinformujemy o tym i zaproponujemy wybór innego hotelu lub usługi. W przypadku różnicy w stosunku do pierwotnej ceny należy dopłacić lub zostanie wypłacony zwrot. Ewentualnie można anulować rezerwację i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy z potrąceniem ewentualnych kosztów poniesionych przez British Airways Holidays.

9.2. Ubezpieczenie

W interesie nabywcy jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia dla wszystkich członków grupy (w tym ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu oraz koszty pomocy w razie wypadku lub choroby dowolnego członka grupy) na cały okres wyjazdu. Nabywca odpowiada za wybranie ubezpieczenia, które jest odpowiednie i spełnia jego indywidualne potrzeby. Patrz klauzula 14.

9.3. Paszport i wizy

9.3.1. Przed wyjazdem uczestnik musi sprawdzić, czy posiada ważny paszport i wszystkie wizy potrzebne do wjazdu do kraju docelowego i krajów, przez które przejeżdża.

9.3.2. Obywatele Wielkiej Brytanii mogą uzyskać ogólne informacje na temat wymogów paszportowych i wizowych zakupionej Imprezy na stronie Paszporty, wizy i API.

9.3.3. Osoby niebędące obywatelami brytyjskimi, które są obywatelami jednego z krajów należących do EOG, mogą uzyskać dalsze informacje o wymaganiach dotyczących paszportu i wizy w Thames Consular pod numerem telefonu +44 (0) 20 7494 4957. Osoby niebędące obywatelami brytyjskimi ani obywatelami EOG muszą dokonać ustaleń we własnym zakresie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani winy wobec uczestników, którzy nie wykonają odpowiednich procedur. Muszą oni zwrócić ewentualne kary lub wydatki, które poniesiemy lub które poniesie dany przewoźnik w wyniku nieposiadania wymaganych dokumentów podróży.

9.3.4. Informacje o tym, czy jest potrzebna wiza, można uzyskać w witrynie IATA lub w ambasadzie kraju, do którego się wyjeżdża.

9.4. Zdrowie i bezpieczeństwo

9.4.1. Tylko dany uczestnik odpowiada za to, czy jest na tyle sprawny, aby podróżować i uczestniczyć we wszystkich częściach zarezerwowanych i wykorzystywanych usług. Musi on także dopilnować, że jest w stanie wykazać posiadanie wszystkich szczepień, które są niezbędne podczas danej podróży. Przed podróżą należy dowiedzieć się od swojego lekarza, jakie ewentualne wymogi zdrowotne obowiązują w miejscach docelowych danej podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewpuszczenie uczestnika do jakiegokolwiek kraju lub części kraju, ponieważ nie może wykazać, że posiada niezbędne szczepienia, lub nie spełnia innych wymogów zdrowotnych obowiązujących w miejscu docelowym.

9.4.2. Bez uszczerbku dla powyższego punktu 9.4.1 obywatelom Unii Europejskiej może przysługiwać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

9.4.3. W przypadku zabierania ze sobą lekarstw należy sprawdzić przed podróżą, czy można wwieźć je na terytorium odwiedzanego kraju, ponieważ mogą one być w nim zakazane, nawet jeśli są powszechnie akceptowane w kraju zamieszkania. Ponadto należy mieć przy sobie ewentualną wymaganą dokumentację lub zaświadczenie od swojego lekarza.

9.4.4. W trakcie podróży do innego kraju należy pilnować własnego bezpieczeństwa i dobrej formy jak w domu. W tym celu należy m.in. chronić własne cenne rzeczy, nie zostawiać dzieci bez opieki na balkonie lub w basenie, kąpać się tylko w bezpiecznych miejscach, stosować się do lokalnych przepisów i zapoznać się z procedurami przeciwpożarowymi w swoim miejscu zakwaterowania. W niektórych krajach ze względu na cieplejszy klimat i funkcjonowanie restauracji na wolnym powietrzu obecność w nich owadów, jaszczurek i ptaków jest rzeczą normalną, a nie objawem nieprzestrzegania standardów higieny i czystości. Mimo to należy podjąć stosowne środki ostrożności, w tym zwłaszcza unikać surowej żywności, pić wodę butelkowaną, zakrywać ciało i pryskać lub smarować się repelentem na owady. Należy także mieć świadomość, że zmiana klimatu lub picie bardzo zimnych napojów w trakcie podróży może wywołać rozstrój żołądka, który nie musi być wynikiem braku higieny lub nieodpowiednich posiłków.

9.4.5. Wszystkim obywatelom Wielkiej Brytanii planującym wyjazd za granicę sugerujemy zapoznanie się z witryną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, która zawiera informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa za granicą, w celu podjęcia przemyślanych decyzji w sprawie wyjazdu do innych krajów. Przydatnych i aktualnych informacji dotyczące warunków podróżowania i sytuacji panującej w różnych krajach można dowiedzieć się z kampanii travelaware oraz z profili @FCOtravel na Twitterze i Facebooku. Obywatelom innych państw sugerujemy zapoznanie się z informacjami dla podróżujących publikowanymi przez ich rząd.

9.4.6. Jest bardzo ważne, aby zapoznać się z informacjami dla podróżujących dotyczących bezpieczeństwa.

9.5 Uprzedzamy, że niektórzy dostawcy mogą autoryzować lub obciążyć kartę płatniczą podczas zameldowania na depozyt za dodatkowe koszty podczas pobytu. Kwota autoryzacji lub obciążenia może być bardzo różna i zależy od dostawcy i kraju pobytu. Nabywca jest odpowiedzialny za to, aby posiadać środki wystarczające do pokrycia kwoty wymaganej przez dostawcę. Niektórzy dostawcy przyjmują depozyt w gotówce od klientów nieposiadających karty płatniczej. Nie mamy wpływu na kwotę ewentualnego depozytu i wszelkie zastrzeżenia w tej sprawie należy kierować do danego dostawcy przed wyjazdem.

10.1. Chociaż British Airways Plc lub Iberia LAE SA Operadora SU, ich spółki zależne i podmioty powiązane dokładają wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na ba.com lub Iberia.com dotyczące hoteli, wynajmu samochodów i innych produktów turystycznych (w tym między innymi zdjęcia, opisy udogodnień, lokalizacje i mapy itp.) były dokładne i aktualne, nie mogą jednak zagwarantować ich rzetelności i w związku z tym odrzucają odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości w informacjach i opisach hoteli, wypożyczalni samochodów i innych produktów turystycznych wyświetlanych na ba.com (w tym między innymi zdjęć, opisów udogodnień hotelowych, ogólnych opisów produktów, map lokalizacji itp.)

W przypadku istotnej zmiany dotyczącej wyświetlanych informacji i opisów dołożymy wszelkich starań, aby zaktualizować te informacje i opisy oraz powiadomić o takich zmianach.

10.2. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów, usług, udogodnień i obiektów na naszej stronie internetowej były dokładne i aktualne, otrzymujemy te informacje od naszych dostawców i nie możemy zagwarantować ich rzetelności. Informacje te są podawane, aby umożliwić wyobrażenie sobie zarezerwowanego produktu. Mimo stosowania przez nas najwyższych standardów rzetelności, nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualną nieprawdziwość tych opisów. W przypadku, gdy nasi dostawcy powiadomią nas o istotnej zmianie dotyczącej wyświetlanych informacji i opisów, dołożymy wszelkich starań, aby zaktualizować te informacje i opisy oraz powiadomić o takich zmianach.

10.3. Nie istnieje żaden jednolity globalny system klasyfikacji hoteli i miejsc noclegowych. W różnych krajach są przyjęte różne standardy; 3-gwiazdkowy hotel w jednym kraju niekoniecznie będzie dorównywał 3-gwiazdkowemu hotelowi w innym kraju. Dlatego przyjęliśmy własne kategorie wyrażone liczbą gwiazdek jako standard umożliwiający porównania na skalę globalną i podajemy je do ogólnej orientacji. Gwiazdki te nie muszą pokrywać się z oficjalnymi lokalnymi kategoriami i należy pamiętać, że hotele i miejsca zakwaterowania tej samej klasy w różnych krajach, a nawet w tym samym kraju, mogą oferować różny poziom obsługi.

10.4. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej są co pewien czas zmieniane, aby odzwierciedlały najnowsze posiadane przez nas informacje. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej korygować błędy i braki, o których się dowiemy.

10.5. Nie jesteśmy w stanie przyjmować rezerwacji grupowych ze względu na dodatkowe opłaty doliczane przez wiele hoteli. British Airways Holidays nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty poniesione lokalnie w wyniku podróży dziesięciu lub więcej osób razem jako grupa (nawet w przypadku rezerwacji z różnymi numerami referencyjnymi).

10.6. Uprzedzamy, że w niektórych hotelach zabronione jest organizowanie wieczorów kawalerskich lub panieńskich, i sugerujemy zwrócenie się do nas przed dokonaniem takiej rezerwacji, abyśmy mogli pomóc w znalezieniu odpowiedniego hotelu. Jeśli stwierdzimy, że rezerwacja została dokonana w celu zorganizowania wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego, chociaż nie zostaliśmy o tym uprzedzeni, doniesiemy o tym do hotelu. Jeśli próba ponownego uzyskania potwierdzenia rezerwacji z podaniem tej przyczyny zostanie odrzucona, poinformujemy o tym i zaproponujemy wybór innego hotelu z dopłatą lub zwrotem różnicy względem pierwotnej ceny lub anulowanie rezerwacji i otrzymanie zwrotu wpłaconych pieniędzy z potrąceniem ewentualnych kosztów poniesionych przez British Airways Holidays.

11.1. Z zastrzeżeniem klauzul od 11.3 do 11.11 ponosimy odpowiedzialność wobec nabywcy:

 • W przypadku Imprez, jeśli jakiekolwiek części składowe dokonanej u nas rezerwacji nie zostaną wykonane lub zostaną wykonane w inny sposób niż przewidziano w rezerwacji;
 • W przypadku Imprez, jeśli usługi wykonywane przez nas lub naszych dostawców nie reprezentują akceptowalnego standardu. Akceptowalność standardu jest oceniana na podstawie standardów pasujących do miejsca, w którym jest wykonywana dana część rezerwacji;
 • Za działania naszych pracowników, przedstawicieli i (w przypadku Imprez) podwykonawców, o ile w tym czasie wykonywali oni zlecone przez nas prace;
 • Jeśli nabywca rezerwacji lub dowolny członek jego grupy umrze, odniesie obrażenia lub zachoruje w wyniku zaniedbania wynikającego z niezachowania należytej staranności przez nas lub (w przypadku Imprez) naszych dostawców;
 • Jeśli umyślnie wprowadzimy nabywcę w błąd przed zawarciem tej umowy z nami, co skłoniło go do dokonania rezerwacji.

Chociaż (z wyjątkiem Pakietów) nie ponosimy odpowiedzialności za standard staranności w świadczeniu usług przez zewnętrznych usługodawców, to dołożymy należytej fachowości i staranności do organizacji, koordynacji i usprawniania pracy oraz wyboru usługodawców, którzy wykonują części składowe rezerwacji.

11.2. Jeśli zostanie dokonana istotna zmiana w jego rezerwacji, niezależnie od wyboru spośród możliwości opisanych w klauzuli 8.6, i klauzula 11.3 nie ma zastosowania, nabywca będzie uprawiony do otrzymania z tytułu poniesionych strat minimalnych kwot odszkodowania określonych w poniższej tabeli za każdą rezerwację, zależnie od momentu, w którym zostanie przez nas poinformowany o zmianie. Zapłacimy mu wówczas tylko za straty, które można uczciwie i racjonalnie uznać za naturalne konsekwencje (czyli wynikające z typowego biegu rzeczy) istotnej zmiany dokonanej przez nas.

 • 10 tygodni przed odlotem: 0 £ minimalnej rekompensaty za rezerwację (lub równowartość w lokalnej walucie)
 • 48 godzin – 10 tygodni przed odlotem: 50 £ minimalnej rekompensaty za rezerwację (lub równowartość w lokalnej walucie)
 • 0-48 godzin przed odlotem: 100 £ minimalnej rekompensaty za rezerwację (lub równowartość w lokalnej walucie)

11.3. Nie jesteśmy winni wypłaty odszkodowania, jeśli zostanie nam lub naszym dostawcom uniemożliwione wykonanie rezerwacji lub jej części lub jeśli niewykonanie rezerwacji lub jej części wynika z nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą naszą i naszych przedstawicieli, dostawców lub wykonawców, których nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności, lub ze zdarzenia niemożliwego do przewidzenia lub zapobiegnięcia przez nas lub naszych przedstawicieli, dostawców lub podwykonawców (niezależnie od zachowania należytej staranności). Do okoliczności i zdarzeń, do których ma zastosowanie powyższe stwierdzenie, należą m.in. następujące:

 • wojna lub groźba wojny;
 • zamieszki lub niepokoje społeczne;
 • działalność terrorystyczna lub zagrożenie działalnością terrorystyczną;
 • poczucie zagrożenia;
 • spory zbiorowe lub groźba sporów zbiorowych;
 • działania krajowych lub lokalnych władz;
 • katastrofy naturalne lub nuklearne;
 • pożar lub powódź;
 • trudne warunki pogodowe;
 • problemy techniczne z transportem (z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z niewłaściwej konserwacji);
 • zamknięcie lub przepełnienie lotnisk i portów;
 • zamknięcie wypożyczalni samochodów;
 • zmiany dokonane na polecenie ministerstwa spraw zagranicznych lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej, organu administracji, agencji rządowej lub policji.

11.4. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za spowodowane przez nas lub dostawcę jakiejkolwiek części rezerwacji straty lub szkody typu, którego można było racjonalnie oczekiwać w momencie dokonywania rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dodatkowe usługi, za które zapłacono naszym dostawcom oddzielnie, ponieważ nie stanowią one części rezerwacji.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie jakichkolwiek usług zgodnie z umową albo strata lub szkoda w jakiejkolwiek innej formie wynika z winy nabywcy lub winy któregokolwiek członka grupy wskazanego w rezerwacji, w tym z niewywiązania się przez niego z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, lub jest wynikiem zastosowania się przez nas do jakiejkolwiek instrukcji, prośby lub wskazówki otrzymanej od nabywcy.

11.6. Wycieczki (w tym wycieczki krajoznawcze, sporty motorowodne, wydarzenia, koncerty i zwiedzanie) oraz inne usługi lub udogodnienia, które zostały zarezerwowane lub zorganizowane podczas pobytu w ośrodku po wyjeździe na wakacje („Wycieczki zarezerwowane w ośrodku”) nie stanowią części Imprezy i nie podlegają Przepisom dotyczącym Imprez Turystycznych. Wycieczka zarezerwowana w ośrodku zakupiona na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio od nas w ramach kontaktu telefonicznego będzie podlegać naszym warunkom tej wycieczki zarezerwowanej w ośrodku. W przypadku wycieczek zarezerwowanych w ośrodku, które zostały zarezerwowane lub zorganizowane w inny sposób, umowa nie zostanie zawarta z nami, lecz z dostawcą wycieczki zarezerwowanej w ośrodku i będzie podlegać jego warunkom (które mogą być na przykład zawarte na bilecie lub paragonie otrzymanym od tego dostawcy). Chociaż możemy mieć lokalnych przedstawicieli i dostawców obsługujących realizację elementów Imprezy, to gdyby te osoby lub firmy organizowały jakiekolwiek wycieczki rezerwowane w ośrodku, nie będą tego robić w naszym imieniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy, które mogą wyniknąć z wycieczki zarezerwowanej w ośrodku, jeśli nie została ona zarezerwowana na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio od nas w ramach kontaktu telefonicznego.

11.7. Testy na Covid-19 (w tym bezpłatne testy na Covid-19 i dotowane testy na Covid-19) oraz inne usługi lub produkty medyczne nie wchodzą w skład Imprezy ani żadnej Powiązanej Usługi Turystycznej British Airways Holidays. British Airways nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaca odszkodowania za takie usługi. Do ewentualnego zakupu lub wykonania testu na COVID-19 realizowanego przez dostawców zakwaterowania lub inny podmiot, zarezerwowanego przed wyjazdem, podczas pobytu w ośrodku lub w jakikolwiek inny sposób, zastosowanie mają warunki dostawcy testu. Chociaż możemy mieć lokalnych przedstawicieli i dostawców obsługujących realizację elementów Imprezy, to gdyby te osoby lub firmy organizowały jakikolwiek test na COVID-19, nie będą tego robić w naszym imieniu. Testy na COVID-19 są usługami medycznymi świadczonymi całkowicie niezależnie od nas i nie są przez nas reklamowane jako usługa turystyczna lub element wycieczki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie wypłacamy żadnych odszkodowań za problemy, które mogą wynikać z przeprowadzenia testów na COVID-19, w tym m.in. niejednoznaczne wyniki testu, pozytywne wyniki testu lub opóźnienie wyników testu.

11.8. Wszelkie skargi i szkody należy zgłaszać w trybie opisanym w klauzuli 12. Jeśli wypłacimy lub zgodzimy się wypłacić odszkodowanie nabywcy, musi on scedować na nas lub na naszych ubezpieczycieli wszystkie prawa do podjęcia działań przeciwko komukolwiek innemu i zgodzić się w pełni współpracować i pomagać nam lub naszym przedstawicielom w podejmowaniu takich działań.

11.9. Transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy podlega różnym konwencjom międzynarodowym, które ograniczają odpowiedzialność przewoźników. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona zgodnie ze wszystkimi takimi konwencjami międzynarodowymi w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Kopia konwencji mającej zastosowanie do większości międzynarodowych przewozów lotniczych jest dostępna do nabycia w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego pod numerem +44 (0)161 499 0023 lub do pobrania na stronie internetowej Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. Ponadto rezerwacja może być obsługiwana przez przewoźników, hotele, wypożyczalnie samochodów i inne podmioty, które mają własne warunki przewozu i prowadzenia działalności dotyczące rezerwacji i nad którymi nie sprawujemy bezpośredniej kontroli. Ich warunki rezerwacji mogą ściśle ograniczać okoliczności, w których wypłacają oni odszkodowanie, a nabywca musi na nie się zgodzić. Kopie ich warunków rezerwacji są dostępne na życzenie.

11.10. Z wyjątkiem przypadków śmierci, obrażeń ciała lub choroby, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnie trzykrotności (pięciokrotności w Portugalii) ceny rezerwacji związanej z poszkodowaną osobą. Ten limit ma zastosowanie, jeśli wszystko pójdzie źle i zostanie wykazane, że nie uzyskano żadnej korzyści lub przyjemności. We wszystkich innych okolicznościach zgadzamy się wypłacić odszkodowanie, które jest uzasadnione i proporcjonalne do obniżenia wartości rezerwacji i wszelkiej wykazanej utraty przyjemności z zastrzeżeniem powyższego limitu.

11.11. W przypadku napotkania istotnych problemów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, lub wynikających z przyczyny, która nie jest związana z przebiegiem rezerwacji wyszczególnionym w pokwitowaniu e-biletu lub liście z potwierdzeniem, i których skutkiem będzie śmierć, doznanie obrażeń lub choroba, zaoferujemy racjonalną i szybką pomoc, w tym pomoc w dochodzeniu odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za te problemy. Wartość tej pomocy jest ograniczona do kwoty 5000 £ (lub równowartości w innej walucie) na każde pokwitowanie e-biletu lub list z potwierdzeniem i musi ona zostać zwrócona w przypadku uzyskania odszkodowania od osoby odpowiedzialnej. Wymagamy informowania nas na piśmie o zamierzonych działaniach przeciwko osobie odpowiedzialnej za problemy w ciągu 90 dni od danego zdarzenia i uzyskania naszej pisemnej zgody, której nie możemy odmówić bez uzasadnienia.

11.12. Niniejsze warunki rezerwacji nie ograniczają naszej odpowiedzialności wobec nabywcy za śmierć, obrażenia ciała lub chorobę.

12.1. Jeśli skarga dotyczy wyłącznie lotu, należy ją skierować do działu obsługi klienta danej linii lotniczej. Dane teleadresowe można znaleźć w witrynie ba.com. W przypadku Imprez ma zastosowanie również klauzula 12.1.

12.2. Większość problemów rozwiązujemy od razu, gdy się o nich dowiemy. W razie niezadowolenia z wykonania naziemnej części wyjazdu (hotel, wynajem samochodu, transfer, atrakcja) lub jakiegokolwiek elementu Imprezy prosimy:

 • powiadomić danego wykonawcę usług;
 • Jeśli problemu nie można rozwiązać w ten sposób, skontaktować się z naszym całodobowym dyżurem pod numerem infolinii, który został wysłany w wiadomości SMS w dniu podróży, lub pod adresem e-mail duty.office@holidays.ba.com.
 • jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, należy napisać do nas na adres korespondencyjny: Customer Relations, British Airways Holidays Ltd, 8th Floor, The Create Building, The Boulevard, Crawley, West Sussex, RH10 1UZ Wielka Brytania, lub wysłać e-mail na adres: customer.relations@holidays.britishairways.com.

12.3. O wszelkich skargach należy powiadomić nas na piśmie jak najszybciej, a w żadnym razie nie później niż 30 dni po powrocie do domu. Ma to na celu praktyczne umożliwienie nam przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń i zebrania dowodów. Niezastosowanie się do tej procedury utrudni nam rozpatrzenie skargi i może w konsekwencji przyczynić się do odrzucenia wniosków o odszkodowanie.

12.4. O każdym wniosku o odszkodowanie musimy być informowani na piśmie w ciągu 42 dni od powstania szkody.

12.5 Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć na skargę w sposób satysfakcjonujący, możemy również zaoferować przekazanie jej do systemu rozstrzygania sporów CEDR, który jest bezstronną i niezależną usługą arbitrażową.

13.1. Jeśli rezerwacja zostanie dokonana u nas, British Airways Plc zarejestruje dane osobowe nabywcy i będą one przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Będą one wykorzystywane zasadniczo w celu spełnienia Państwa wymagań. Zachowujemy dane przekazywane nam w różnych momentach, włącznie z historią zakupów i danymi, które zbieramy w trakcie korzystania z z naszych usług i urządzeń. Dane mogą być wykorzystane w następujących celach: rachunkowość, fakturowanie i rewizja finansowa, weryfikacja kart kredytowych oraz innych kart płatniczych i kontrola dokonywana w celu zapobiegania oszustwom, kontrola imigracyjna i celna, kwestie bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia, cele prawno-administracyjne, analizy statystyczne i marketingowe, prowadzenie programów lojalnościowych (w tym programów innych firm), testowanie systemów, konserwacja i rozwój systemów, relacje z klientami, oraz aby ułatwić przyszłe kontakty z Państwem, na przykład przez rozpoznanie potrzeb i preferencji. W tych celach możemy ujawnić dane następującym podmiotom: innym spółkom należącym do grupy British Airways i innym podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług, liniom lotniczym będącym naszymi partnerami w sojuszu Oneworld i partnerom franchisingowym, firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, biurom podróży, organom państwowym i organom ścigania, firmom obsługującym karty kredytowe i płatnicze i firmom wykonującym kontrole w celu zapobiegania oszustwom. Może to oznaczać przesyłanie danych między różnymi krajami, w tym krajami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13.2. British Airways i inne linie lotnicze muszą na mocy prawa USA i innych krajów udostępniać organom kontroli granicznej informacje dotyczące rezerwacji i przelotów. W związku z tym wszelkie informacje posiadane przez nas na temat podróżnych i ich planów podróży mogą być ujawnione organom celnym i imigracyjnym krajów znajdujących się w planie podróży.

13.3. Zależnie od tego, dokąd się jedzie lub skąd się wraca, może być wymagane podanie przez pasażerów linii lotniczej, z której usług korzystają, pewnych danych paszportu i powiązanych informacji przed wylotem. O takim wymogu będziemy informować podczas dokonywania rezerwacji.

13.4. W przypadku zakupu ubezpieczenia turystycznego należy zapoznać się ze szczegółowymi wymogami ochrony danych osobowych zawartymi w klauzuli 14.

14.1. Zdecydowanie wskazane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego, ponieważ może ono pomóc w sytuacji, w której nie ponosimy odpowiedzialności.

14.2. Informujemy, że ubezpieczenie turystyczne można kupić w naszej witrynie ba.com i u naszych partnerów ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii, niektórych krajach europejskich, USA i Kanadzie, klikając link w opcji menu „Loty i wakacje/Dodatki”.

14.3. W zależności od kraju zamieszkania ubezpieczenie jest organizowane za pośrednictwem następujących firm:

14.3.1. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii: Europ Assistance S.A., „société anonyme” zarejestrowana we Francji, działająca poprzez swój brytyjski oddział EUROP ASSISTANCE S.A. UK BRANCH, zarejestrowany w Companies House pod numerem BR024677 z siedzibą pod adresem 4 Thomas More Square, London, E1W 1YW.

14.3.2. Mieszkańcy USA: świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane przez Generali Global Assistance, zarejestrowaną w Sacramento, Kalifornia, Stany Zjednoczone z siedzibą pod adresem 4330 Ew Hwy Ste 1000 Bethesda, MD, 20814, Stany Zjednoczone, w zależności od stanu zamieszkania i wybranego planu. Plany są dostępne tylko dla mieszkańców USA i mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w planie, nabywca ponosi odpowiedzialność za opłaty ponoszone przez niego z powodu osób trzecich. Z Generali Global Assistance można się skontaktować pod numerem telefonu 800 874 2442 lub adresem e-mail customerservice@generalitravelinsurance.com.

14.3.3. Mieszkańcy Kanady: Ubezpieczeniem zarządza North American Air Travel Insurance Agents Ltd. prowadząca działalność jako TuGo®, licencjonowany broker ubezpieczeniowy we wszystkich prowincjach i terytoriach. Wystawcą polisy są Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. oraz Industrial Alliance Pacific General Insurance Corporation. TuGo® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do North American Air Travel Insurance Agents Ltd. prowadzącej działalność pod nazwą TuGo®. W Ameryce Północnej jest dostępna bezpłatna infolinia TuGo® pod numerem 1-888-892-7587.

14.3.4. Mieszkańcy Europy (z wyjątkiem Szwajcarii): Europ Assistance S.A. spółka zarejestrowana we Francji działająca poprzez irlandzki oddział EUROP ASSISTANCE S.A., IRISH BRANCH, zarejestrowany w Irlandzkim Urzędzie Rejestracji Spółek pod numerem 907 089, z siedzibą pod adresem Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR7, Irlandia, jest ubezpieczycielem i firmą świadczącą usługi assistance.

14.3.5. Ubezpieczycielem dla mieszkańców Szwajcarii będzie Europ Assistance Suisse SA Avenue Perdtemps 23 1260 NYON, Szwajcaria.

14.4. British Airways i Iberia nie przyjmują ani nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania wyżej wymienionych organizacji.

14.5. Ubezpieczenie turystyczne NIE będzie stanowić części żadnej sprzedanej przez nas Imprezy.

14.6. Zakupionego ubezpieczenia turystycznego nie można anulować i dlatego nie podlega zwrotowi, chyba że ma zastosowanie klauzula 14.6.1 .

14.6.1. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej mają prawo do rezygnacji z ubezpieczenia turystycznego w ciągu 14 dni od zakupu lub przed podróżą (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2024
© British Airways Plc