Oświadczenie o odpowiedzialności

<  Kwestie prawne

 

Zastrzeżenie:

Niniejsze powiadomienie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002. Niniejsze powiadomienie nie może służyć za podstawę do zgłaszania roszczenia ani interpretowania zapisów powyższego rozporządzenia ani Konwencji montrealskiej. Nie stanowi także części umowy między przewoźnikiem (przewoźnikami) i klientem. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za zawartość niniejszego powiadomienia.

Zapoznając się z niniejszym powiadomieniem, należy mieć na uwadze poniższe informacje. W powiadomieniu niesłusznie stwierdzono, że w przypadku szkód do 113 100 SDR przewoźnik nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem oraz Konwencją montrealską: w przypadku szkód do 113 100 SDR w odniesieniu do śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez wypadek na pokładzie samolotu podczas wsiadania bądź wysiadania, przewoźnik nie może wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności, chyba że szkoda powstała w wyniku zaniedbania wspólnego. Ponadto limit odpowiedzialności przewoźnika z powodu opóźnienia bagażu, jego zniszczenia, utraty bądź uszkodzenia wynosi w sumie 1288 SDR. Stwierdzenie, że nazwa lub kod przewoźnika, które widnieją na bilecie, odnoszą się do przewoźnika, z którym zawarto umowę, nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach. Stwierdzenie, że nazwa lub kod przewoźnika, które widnieją na bilecie, odnoszą się do przewoźnika, z którym zawarto umowę, nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach.

Niniejsze zawiadomienie informacyjne podsumowuje zasady odpowiedzialności stosowane przez wspólnotowych przewoźników lotniczych zgodnie z wymogami prawodawstwa wspólnotowego i konwencji montrealskiej.

Nie ma limitów odpowiedzialności za szkody osobowe pasażera lub śmierć. W przypadku szkody do 113 100 SDR (około 109 500 GBP lub 123 000 EUR), przewoźnik nie może kwestionować roszczeń odszkodowawczych. Powyżej tej kwoty przewoźnik może bronić się przeciwko roszczeniom, udowadniając, że nie było zaniedbania ani w żaden inny sposób nie zawinił.

Jeśli pasażer poniesie śmierć albo odniesie obrażenia, przewoźnik musi w okresie do 15 dni od zidentyfikowania pasażera, któremu przysługuje odszkodowanie, dokonać płatności z wyprzedzeniem na pokrycie pilnych potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci płatność ta nie może wynosić mniej niż 16 000 SDR (około 13 000 GBP albo 20 000 EUR).

W przypadku opóźnienia pasażera przewoźnik jest odpowiedzialny za szkodę, chyba że przedsięwziął rozsądne środki w celu uniknięcia szkody albo nie mógł przedsięwziąć takich środków.

Odpowiedzialność za spóźnienie jest ograniczona do 4694 SDR (około 4500 GBP albo 5100 EUR).

W przypadku opóźnienia bagażu przewoźnik jest odpowiedzialny za szkodę, chyba że przedsięwziął rozsądne środki w celu uniknięcia szkody, albo nie mógł przedsięwziąć takich środków. Limit odszkodowania za opóźnienie bagażu wynosi 1288 SDR (około 1365 £; 1600 €; 1774 $).

Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1288 SDR (około 1365 GBP lub 1600 EUR). W przypadku bagażu odprawianego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet jeśli nie zawinił, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik odpowiada wyłącznie w przypadku zawinienia.

Pasażer może skorzystać z wyższego limitu odpowiedzialności, składając specjalną deklarację najpóźniej przy odprawie i uiszczając dodatkową opłatę.

Jeśli bagaż został uszkodzony, opóźniony, zgubiony lub zniszczony, pasażer musi złożyć pisemną skargę do wiadomości przewodnika tak szybko, jak to możliwe. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawianego, pasażer musi złożyć pisemną skargę w okresie do siedmiu dni oraz w przypadku opóźnienia bagażu — do 21 dni. W obydwu przypadkach okresy obowiązują od momentu przekazania bagażu pasażerowi.

Jeśli przewoźnik lotniczy faktycznie wykonujący lot nie jest tym samym przewoźnikiem lotniczym, co przewoźnik lotniczy zawierający umowę, pasażer ma prawo skierować skargę lub wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko któremukolwiek z nich. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego jest wskazane na bilecie, przewoźnika tego określa się przewoźnikiem lotniczym zawierającym umowę.

Pozew o odszkodowanie należy wnieść do sądu w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub planowej daty jego przylotu.

Podstawą prawną poniższych przepisów jest Konwencja montrealska z 28 maja 1999 r., która weszła w życie na mocy rozporządzenia Wspólnoty (WE) nr 2027/97 (ze zmianami rozporządzenia (WE) nr 889/2002) oraz krajowego ustawodawstwa Państw Członkowskich.