Informacje o Executive Club

Warunki i zasady

Przedstawione poniżej warunki Executive Club („Warunki”) są o tyle ważne, że wpływają na Twoje prawa jako Członka Executive Club.

Aktualizacje

Obowiązują od 12 listopada 2021

Co się zmieniło?

Konta Domowe:

 • Usunięto wymóg, aby wszyscy członkowie Konta Domowego mieli ten sam adres zamieszkania. W związku z tym każdy członek należący do Konta Domowego może zgłosić zmianę adresu dotyczącą jego osobistych danych.
 • Zwiększyliśmy również elastyczność w zarządzaniu Kontem Domowym.

Obowiązują od 25 września 2020 r.

Co się zmieniło?

 • Rozszerzono definicję Niewłaściwego Postępowania.

Obowiązują od 28 maja 2020 r.

Co się zmieniło?

 • Dodaliśmy do Warunków sekcję 33, która zawiera Rezygnację z Pozwu Zbiorowego (w poniższym rozumieniu) dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady, oraz 34, która reguluje sposób rozstrzygania Sporów i zawierania umowy arbitrażowej z mieszkańcami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Są to ważne sekcje, w których wyjaśniono, jak będzie rozstrzygany Spór (w poniższym rozumieniu) wynikający z warunków w przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady, oraz zawężono możliwość arbitrażu w takich Sporach tylko do przypadków indywidualnych. Prosimy o uważne przeczytanie tych sekcji.

Warunki i zasady członkostwa Executive Club

Przedstawione poniżej warunki Executive Club („Warunki”) są o tyle ważne, że wpływają na Twoje prawa jako Członka Executive Club. Ponadto integralną częścią tych Warunków są Warunki użytkowania oraz Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu („Warunki przewozu”).

Musisz uważnie przeczytać zarówno te Warunki, jak i Warunki użytkowania ba.com, zanim powołasz się na swój numer członkowski wobec British Airways lub Partnerskiej Linii Lotniczej albo Wykonawcy Usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do lokalnego Centrum Obsługi.

Warunki zawierają pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Niniejsze Warunki określają stosunek umowny pomiędzy British Airways, AGL i poszczególnymi Członkami Executive Club.

AGL jest spółką należącą do Grupy BA, a jej rola w tej umowie polega przede wszystkim na przyznawaniu punktów Avios, wymianie punktów Avios oraz wyjaśnieniu, że właścicielem punktów Avios jest AGL zgodnie z klauzulami 14.1, 15.1 i 21.1. W związku z tym AGL będzie również otrzymywać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać i posiadać dane osobowe członków w związku z aspektami administrowania Executive Club, jak określono w niniejszym regulaminie. Jest zatem administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 1998, wraz z British Airways. Uprzejmie informujemy, że chociaż zarówno AGL, jak i British Airways są administratorami danych w odniesieniu do danych osobowych członków, to są niezależnymi administratorami danych i we własnym zakresie ponoszą odpowiedzialność za odrębne aspekty przetwarzania danych osobowych związanego z administrowaniem Executive Club.

„Aktywny Członek”

Aktywny Członek to Członek, który zdobył lub wymienił punkty Avios w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

„AGL”

oznacza Avios Group (AGL) Limited;

„Partnerskie Linie Lotnicze”

oznacza linie lotnicze (inne niż British Airways), których loty mogą w pewnych sytuacjach uprawniać do uzyskania Punktów Statusowych, punktów Avios lub Nagród; lista naszych partnerskich linii lotniczych znajduje się na stronie ba.com;

„Avios”

oznacza przypisy nazywane Avios lub punktami Avios, które Członek otrzymuje od AGL i które są dodawane do salda jego konta Executive Club;

„Programy Avios”

Program Avios oznacza program lojalnościowy z nagrodami, w którym walutą nagród jest Avios;

„Avios i pieniądze”

oznacza opcję przedstawianą Członkom w momencie rozliczenia (jeśli jest dostępna), która pozwala wymienić mniej Avios na rezerwację wybranego lotu jako nagrody, jeśli zostanie wpłacona pewna kwota w gotówce;

„BA” lub „British Airways”

oznacza British Airways Plc;

„Spółka/spółki z grupy BA”

oznacza każdy podmiot, który jest podmiotem dominującym, zależnym, franczyzobiorcą lub podmiotem powiązanym BA;

„Loty BAAIB”

oznacza loty obsługiwane przez dowolną franczyzę, z której BA może korzystać zależnie od sytuacji, oraz loty BA, American Airlines Inc („AA”) i/lub Iberia („IB”), także w dowolnej kombinacji;

„Ba.com”

oznacza witrynę internetową British Airways pod adresem internetowym www.ba.com (w tym m.in. strony Executive Club), z późniejszymi zmianami;

„Karta”

oznacza fizyczną lub cyfrową kartę członkowską poziomu Gold, Silver, Bronze lub Blue Executive Club, która może zostać wydana;

„Warunki użytkowania”

oznacza Warunki Użytkowania dotyczące niektórych ofert Executive Club, z późniejszymi zmianami;

„Dane”

oznacza dane osobowe Członka;

„Spór”

oznacza wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje między Tobą a British Airways dotyczące jakiegokolwiek aspektu Twojej relacji z British Airways, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia, czynu niedozwolonego (w tym między innymi oszustwa, wprowadzenia w błąd, oszukańczej zachęty, zaniedbania, rażącego niedbalstwa lub lekkomyślnego zachowania) lub jakiejkolwiek innej prawnej, ustawowej lub równoważnej teorii, a także obejmują ważność, wykonalność lub zakres niniejszych Warunków, z wyjątkiem zakresu, wykonalności i interpretacji niniejszej Klauzuli Arbitrażowej oraz Rezygnacji z Pozwu Zbiorowego.

Do Sporu nie zalicza się: (1) roszczeń, że Rezygnacja z Pozwu Zbiorowego jest w całości lub częściowo nieważna, niewykonalna, nieracjonalna, bez mocy prawnej lub podlegająca unieważnieniu; oraz (2) wszelkich roszczeń o zastosowanie środków bezpieczeństwa w zasadniczym celu uniemożliwienia domniemanych bezprawnych działań ze szkodą dla ogółu społeczeństwa w przyszłości. Takie roszczenia mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji, a nie przez arbitra.

„Zdarzenia niezależne od członka”

oznacza niezwykłe i nieprzewidywalne okoliczności, nad którymi nie mogliby Państwo zapanować i których konsekwencji nie mogliby Państwo uniknąć, nawet gdyby zachowano należytą staranność;

„Executive Club”

oznacza Executive Club British Airways;

„Lista Rodziny i Znajomych”

oznacza listę maksymalnie pięciu wyznaczonych osób, w imieniu których członkowie Konta Domowego mogą wymieniać Avios;

„Oszustwo”

oznacza oszustwo, nieuczciwość i podstęp, a w szczególności:

 • świadome podanie błędnych informacji, w tym w momencie dokonywania rezerwacji, w celu uzyskania Punktów Statusowych lub punktów Avios;
 • próba naliczenia Punktów Statusowych lub Avios za Segmenty, które nie zostały przeleciane lub nie kwalifikują się do Punktów Statusowych lub punktów Avios;
 • fałszowanie dokumentów w celu uzyskania Punktów Statusowych lub punktów Avios;
 • próba naliczenia Punktów Statusowych lub Avios za Segmenty przeleciane przez inną osobę niż Członek;
 • użycie lub próba użycia skradzionych lub podrobionych biletów w rejsach British Airways lub Partnerskich Linii Lotniczych;
 • próba naliczenia Punktów Statusowych lub Avios więcej niż jeden raz za ten sam Segment;
 • sprzedaż, wymiana barterowa i/lub zakup punktów Avios lub Nagród, w tym próby sprzedaży lub oddawania punktów Avios lub Nagród w formie sprzedaży lub aukcji internetowej; lub
 • świadome czerpanie korzyści z Oszustwa lub Niewłaściwego Postępowania innego Członka lub osoby.

„Konto Domowe”

oznacza konto założone przez British Airways, które umożliwia maksymalnie siedmiu członkom gospodarstwa domowego, w tym maksymalnie sześciu osobom poniżej 18 roku życia, zdobywanie punktów Avios i wymienianie ich w całości lub częściowo na Nagrody dla jednej osoby na Koncie Domowym i dla żadnej innej osoby;

„Główny Pasażer”

oznacza pierwszą na liście osobę dorosłą w danej rezerwacji;

„Dożywotni status”

oznacza status członkowski uzyskany przez Członka, który zdobędzie wymaganą liczbę Punktów Statusowych Lifetime podaną w Ba.com i który zachowa ten status przez cały okres trwania Członkostwa;

„Punkty Statusowe Lifetime”

oznacza liczbę Punktów Statusowych zgromadzonych w okresie członkostwa w Executive Club;

„Lokalne Centrum Obsługi”

oznacza miejsce, w którym British Airways kontaktuje się z członkiem w zależności od jego kraju zamieszkania i które jest podane na Ba.com;

„Utrata”

oznacza straty, koszty, szkody, obrażenia, wypadki lub odszkodowania (bezpośrednie lub pośrednie) poniesione przez Członków w związku ze świadczeniem Usług lub realizacją Nagród;

„Poczekalnia”

oznacza poczekalnię na lotnisku przeznaczoną dla niektórych Członków;

„Partnerzy Marketingowi”

oznacza Wykonawców Usług, franczyzobiorców, spółki zależne British Airways, linie lotnicze należące do sojuszu oneWorld® lub dowolną firmę wybraną przez British Airways lub AGL do oferowania usług, produktów lub udogodnień Członkom;

„Członek”

oznacza osobę będącą Członkiem Executive Club, której imię i nazwisko widnieje na Karcie;

„Członkostwo”

oznacza członkostwo w Executive Club;

„Numer Członkowski”

oznacza numer członkowski nadany w trybie określonym w Klauzuli 3.5 Warunków Executive Club British Airways.

„Niewłaściwe postępowanie”

oznacza m.in.:

 • nieprzestrzeganie niniejszych Warunków lub warunków Wykonawcy Usług lub Partnerskiej Linii Lotniczej; lub
 • próba uzyskania Punktów Statusowych lub punktów Avios w drodze oszustwa; lub
 • niewłaściwe korzystanie z Usług; lub
 • niewłaściwe zachowanie na pokładzie samolotu British Airways lub Partnerskich Linii Lotniczych, w Poczekalni lub podczas odprawy; lub
 • wszelkie niewłaściwe zachowania, w tym między innymi kłamanie, zastraszanie, obrażanie lub uwłaczanie słowne albo zastraszanie, obrażanie lub uwłaczanie fizyczne w kontaktach z personelem British Airways lub personelem któregokolwiek z Wykonawców Usług lub wobec nich; lub
 • wszelkie zachowania, w tym między innymi składanie oświadczeń wprowadzających w błąd, które szkodzą, mają na celu zaszkodzenie lub mogą zaszkodzić reputacji British Airways albo negatywnie wpłynąć na jej działalność w dowolnym aspekcie, marki, produkty lub usługi; lub
 • naruszenie obowiązujących warunków przewozu oraz niezastosowanie się do innych obowiązujących zasad i przepisów.

„Nagrody inne niż lot”

oznacza wszelkie Nagrody, które są, także w części, towarami lub usługami innymi niż loty realizowane przez British Airways lub w ich imieniu, za wymianę przez Członka odpowiedniej liczby jego punktów Avios;

„On Business”

oznacza program British Airways, w ramach którego firmy mogą zdobywać nagrody za podróże pracowników;

„Loty Partnerskie”

oznacza dowolny lot obsługiwany przez jedną z linii lotniczych, które są partnerami BA;

„Przetwarzanie” i „Przetworzone”

oznacza m.in. uzyskiwanie, wykorzystywanie, rejestrowanie i przechowywanie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej;

„Nagrody”

oznacza dowolny bilet lotniczy wystawiony przez British Airways lub w ich imieniu albo dowolne towary lub usługi dostarczane lub realizowane przez British Airways lub w ich imieniu za wymianę przez Członka odpowiedniej liczby punktów Avios;

„Segment”

oznacza jeden kwalifikujący się segment lotu między dwoma lotniskami;

„Wykonawca Usług”

oznacza partnerów (w tym Partnerskie Linie Lotnicze) oraz firmy, takie jak instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, hotele i wypożyczalnie samochodów, które świadczą Usługi na rzecz Członków z tytułu ich członkostwa;

„Usługi”

oznacza korzyści, usługi, Nagrody i udogodnienia dostępne dla Członków, które mogą być im w pewnych momentach świadczone lub dostarczane przez British Airways lub Wykonawców Usług;

„Punkty Statusowe”

oznacza Punkty Statusowe Executive Club zdobywane przez Członków British Airways w celu uzyskania poziomu Gold, Silver lub Gold. Punkty statusowe są odrębne od punktów Avios i są przyznawane na warunkach określonych na stronie Ba.com;

„Poziom Statusowy”

oznacza status Członka w Executive Club. Członek może mieć Poziom Statusowy Bronze, Silver lub Gold;

„Rok Zbierania Punktów Statusowych”

oznacza 12-miesięczny okres od 1 kwietnia do 31 marca każdego roku. Jeśli Członek przystąpi do programu po tej dacie, jego okres zbierania będzie trwał od dnia przystąpienia do 31 marca;

„Formularz Zlecenia Przelewu”

oznacza formularz dostępny na Ba.com który należy wypełnić w celu Przelania Avios;

„Przelewanie Avios”

oznacza możliwość przenoszenia punktów Avios z konta jednego Członka na konto innego Członka w trybie określonym w Warunkach korzystania.

3.1. O członkostwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat.

3.1.1. British Airways zastrzega sobie prawo do nierejestrowania osób z adresami zamieszkania w pewnych krajach i/lub regionach. Takie kraje i/lub regiony mogą ulec zmianie, jednak w okolicznościach, w których usunięcie kraju i/lub regionu będzie miało wpływ na członkostwo obecnych Członków, zostaną oni o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Aktualna lista krajów i/lub regionów, w których członkostwo nie jest oferowane, znajduje się na Ba.com.

3.2. Członkiem nie może zostać spółka kapitałowa, spółka cywilna, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej ani żaden podobny podmiot.

3.3. Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie wniosku online na stronie Ba.com. Wnioski o członkostwo muszą zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz preferowany adres korespondencyjny. Od adresu zamieszkania zależy, jakim lokalnym regułom i ograniczeniom podlegają Usługi, oraz czy przysługują lokalne promocje lub Usługi. Członkowie nie mogą podać więcej niż jednego adresu zamieszkania.

3.4. Członkostwo jest oferowane według uznania British Airways i British Airways może odmówić członkostwa każdemu kandydatowi.

3.5. Kandydat przyjęty na Członka ma nadawany Numer Członkowski i może otrzymać Kartę. Członek nie może mieć więcej niż jednego członkostwa. Każdy Członek może posiadać tylko jedno konto. Jeśli Członek naruszy tę zasadę, wszystkie członkostwa (z wyjątkiem pierwszego członkostwa zatwierdzonego przez British Airways) zostaną usunięte i wszystkie punkty Avios znajdujące się na usuniętych kontach zostaną unieważnione.

3.6. Kandydat zostaje Członkiem w dniu aktywacji jego konta. Dozwolone są następujące formy aktywacji członkostwa przez kandydata: (a) przystąpienie do programu na stronie Ba.com; (b) podpisanie Karty; lub (c) podanie swojego numeru członkowskiego British Airways lub Wykonawcy Usług. Aktywacja członkostwa jest równoznaczna z zobowiązaniem się do podporządkowania Warunkom (z późniejszymi zmianami) oraz informacjom zawartym na Ba.com.

3.7. Każdy Członek musi niezwłocznie powiadomić British Airways na piśmie o wszelkich zmianach nazwiska lub preferowanego adresu korespondencyjnego oraz przedstawić pisemny dowód takich zmian na życzenie British Airways. Zmiany te można wprowadzić również online na stronie Ba.com.

3.8. Członkowie nie mogą przenosić rejestracji do innego kraju, w którym działa Executive Club, częściej niż raz na sześć miesięcy.

3.9. Korespondencja będzie wysyłana na ostatni preferowany adres korespondencyjny Członka i/lub adres e-mail podany we wniosku lub w trybie określonym w Klauzuli 3.7. British Airways i AGL zastrzegają sobie prawo do przekazywania informacji, w tym o zmianach w Executive Club, wyłącznie Aktywnym Członkom.

3.10. Ani British Airways, ani AGL nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłek, niedostarczenie ich lub dostarczenie ich pod błędny adres.

3.11. Członkowie mogą kontaktować się z British Airways lub AGL za pośrednictwem swojego Lokalnego Centrum Obsługi.

3.12. Członkostwo wygasa automatycznie:

3.12.1. W przypadku wygaśnięcia wszystkich punktów Avios w trybie określonym w punkcie 14.4, gdy Członek nie zdobył, nie wymienił, nie kupił i nie przelał punktów Avios w trybie określonym w Warunkach Korzystania przez 36 kolejnych miesięcy; lub

3.12.2. Po śmierci Członka. Wszelkie punkty Avios, Punkty Statusowe i Punkty Statusowe Lifetime zgromadzone przez tego Członka, ale niewykorzystane w chwili śmierci, zostaną anulowane.

3.13. Członek może wyznaczyć inną osobę do działania w jego imieniu w związku z jego członkostwem. Osoba taka musi zostać wyznaczona zgodnie z odpowiednią procedurą, której szczegóły są dostępne w Lokalnym Centrum Obsługi Członka. Wyznaczona osoba będzie mogła kontrolować stan punktów Avios i punktów statusowych, obserwować loty, zmieniać preferencje dotyczące posiłków lub miejsc oraz dokonywać rezerwacji za wymianę. Członek ponosi odpowiedzialność za działania wyznaczonej osoby. Członek jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wyznaczona osoba była aktualizowana w razie potrzeby.

3.14. Executive Club nie jest klubem członków ani właścicieli.

4.1. British Airways i/lub AGL może przetwarzać m.in. następujące dane związane z Członkami:

4.1.1. Dane członkowskie (takie jak zgromadzone lub wykorzystane punkty Avios) oraz dane dotyczące członkostwa w innych programach lojalnościowych;

4.1.2. Dane dotyczące podróży zarezerwowanej lub podjętej przez Członka, w tym Dane identyfikacyjne poszczególnych firm lub organizacji rezerwujących podróż dla Członka;

4.1.3. Dane przekazane przez Członka;

4.1.4. Dane gromadzone podczas świadczenia Członkowi Usług; oraz

4.1.5. Dane gromadzone, gdy Członek w inny sposób kontaktuje się z British Airways, AGL lub Wykonawcą Usług (np. Dane dotyczące korzystania z Ba.com).

4.2. Źródłami Danych Przetwarzanych przez British Airways w związku z Członkami mogą być Spółki Grupy BA (w tym AGL), Wykonawcy Usług, Partnerzy Marketingowi, nabywcy podróży zarezerwowanych lub zrealizowanych przez Członka, biura podróży, komputerowe systemy rezerwacji, podmioty przetwarzające dane, agenci i kontrahenci oraz inne linie lotnicze. British Airways i/lub AGL mogą łączyć ze sobą Dane uzyskane z wielu źródeł lub łączyć Dane z danymi przechowywanymi w innych bazach danych British Airways i Spółek Grupy BA (w tym AGL) w celu rozróżnienia kategorii Członków i członków innych programów lojalnościowych w dowolnym z celów wymienionych w punkcie 4.4 niniejszego dokumentu.

4.3. Członkowie wyrażają zgodę na:

4.3.1. przekazywanie ich Danych Spółkom z Grupy BA (w tym AGL), Wykonawcom Usług, Partnerom Marketingowym, innym liniom lotniczym, podmiotom przetwarzającym dane, agentom i wykonawcom oraz służbom granicznym i celnym;

4.3.2. przekazywanie ich Danych do innych krajów, niezależnie od tego, czy w tych krajach obowiązują przepisy o ochronie danych; i

4.3.3. przetwarzanie wszelkich wrażliwych danych zawartych w ich Danych (takich jak dane ujawniające stan zdrowia lub przekonania religijne).

4.4. Cele, którym może służyć Przetwarzanie danych przez British Airways, AGL lub innego odbiorcę danych wskazanego w 4.3.1, są m.in. następujące:

4.4.1. świadczenie Usług na rzecz Członków;

4.4.2. wprowadzanie zmian w Usługach i opracowywanie nowych Usług;

4.4.3. obsługa klienta podczas lotów British Airways i lotów Partnerskich Linii Lotniczych;

4.4.4. rachunkowość i audyt, bezpieczeństwo i ochrona, zapobieganie nadużyciom finansowym i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie oraz testowanie, rozwój i utrzymanie systemów;

4.4.5. zarządzanie i administrowanie Executive Club oraz innymi programami lojalnościowymi prowadzonymi przez Spółki z Grupy BA;

4.4.6. relacje z klientami, naprawianie błędów oraz pomoc British Airways i Wykonawcom Usług w przyszłych kontaktach z Członkami;

4.4.7. badanie zdolności kredytowej i scoring kredytowy, jeżeli jest to dozwolone;

4.4.8. kontrola graniczna i celna;

4.4.9. profilowanie klientów i inne analizy marketingowe i badania rynku;

4.4.10. przekazywanie (przez British Airways i/lub AGL lub w ich imieniu) Członkom informacji o Executive Club, w tym informacji o korzyściach płynących z członkostwa w Executive Club, przy użyciu podanych danych kontaktowych;

4.4.11. informowanie (przez British Airways, AGL lub Partnerów Marketingowych lub w ich imieniu) Członków o innych produktach, usługach lub udogodnieniach oferowanych przez British Airways, Partnerów Marketingowych AGL lub inne starannie wybrane firmy, za pomocą podanych danych kontaktowych;

4.4.12. prowadzenie badań rynku; i

4.4.13. każdy inny cel, który jest oczywisty lub o którym Członek został poinformowany.

4.5. Zgoda na otrzymywanie korespondencji marketingowej i dotyczącej badań rynkowych określona w 4.4.11 i 4.4.12 jest wymagana w momencie zapisu i może zostać udzielona przez Członka również w późniejszym terminie. Członkowie zgadzają się, że każda uprzednia zgoda udzielona British Airways na przetwarzanie Danych w związku z Executive Club będzie również skuteczną zgodą na takie przetwarzanie przez AGL (w tym wysyłanie korespondencji marketingowej i korespondencji z informacjami o promocjach). Raz wyrażoną zgodę Członek może wycofać w formie poinformowania o tym na piśmie Lokalnego Centrum Obsługi lub przy użyciu innej metody wycofania zgody przewidzianej przez British Airways.

4.6. Zanim jakiekolwiek Dane dotyczące Członka zostaną ujawnione Członkowi przez British Airways i/lub AGL, Członkowi mogą zostać zadane pytania kontrolne o informacje na jego temat znajdujące się w posiadaniu British Airways i/lub AGL w celu zweryfikowania jego tożsamości.

4.7.British Airways i/lub AGL mogą ujawnić Dane dotyczące Członka osobie trzeciej, która została wcześniej wyznaczona na piśmie przez Członka w trybie określonym w Punkcie 3.13. Członkowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich nazw konta i haseł online i ani British Airways, ani AGL nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nazwa konta i/lub hasło Członka zostaną ujawnione przez Członka, celowo lub nie, w celu umożliwienia osobie trzeciej dostępu online do Danych i/lub dokonania jakichkolwiek transakcji. British Airways i AGL zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu online do Danych z zewnętrznych stron internetowych, które nie zostały autoryzowane przez British Airways lub AGL, albo za ich pośrednictwem.

5.1. Fizyczna Karta musi zostać podpisana natychmiast po jej otrzymaniu, a następnie będzie ważna do wskazanej na niej daty ważności.

5.2. Tylko Członek, którego imię i nazwisko jest podane na Karcie, może z niej korzystać lub podawać numer członkowski. Karty nie mogą być udostępniane w żadnych okolicznościach.

5.3. Członkowie są uprawnieni do korzystania z karty cyfrowej na stronie Ba.com lub w aplikacji BA na obsługiwanych urządzeniach.

5.4. Karta nie jest kartą kredytową. Pozostaje własnością British Airways i musi zostać zwrócona na żądanie.

5.5. Na wniosek British Airways lub Partnera Usługowego Członek powinien przedstawić Kartę lub Numer członkowski w dowolnym momencie podczas odbywania podróży lub korzystania z Usług. Członkowie powinni dodawać Numer Członkowski do wszystkich rezerwacji w czasie ich składania lub przed przybyciem na lotnisko.

6.1. Karta członkowska poziomu Gold, Silver, Bronze lub Blue przysługuje zależnie od dotyczącego danego poziomu progu Punktów Statusowych, Punktów Statusowych Lifetime, zdobytych punktów Avios lub łącznej liczby kwalifikujących się lotów zrealizowanych przez Członków. British Airways może w dowolnym momencie zmienić liczbę Punktów Statusowych, Punktów Statusowych Lifetime, punktów Avios lub kwalifikujących się lotów stanowiącą kryterium przysługiwania Karty członkowskiej danego rodzaju, ale będzie informować Członków z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach. Szczegółowe dane znajdują się na stronie Ba.com.

6.2.Korzyści wynikające z członkostwa, takie jak wybór miejsca, limit bagażu lub prawo wstępu do poczekalni, przysługują do daty wygaśnięcia bieżącego członkostwa. Korzyści z członkostwa zastosowane wcześniej do rezerwacji mogą ulec zmianie, jeśli Poziom Statusowy Członka zmieni się przed podróżą.

6.3. Karta członkowska przysługuje zależnie od zdobytych Punktów Statusowych lub łącznej liczby kwalifikujących się lotów odbytych w Roku Zbierania Punktów Statusowych. Status Karty każdego Członka zostanie zweryfikowany na koniec każdego Roku Zbierania Punktów Statusowych, przed datą wygaśnięcia bieżącego członkostwa. Punkty Statusowe i kwalifikujące się loty liczy się tylko raz. Na koniec każdego Roku Zbierania Punktów Statusowych liczniki Punktów Statusowych i kwalifikujących się lotów Członka są zerowane. Członkowie awansują z poziomu Blue na Bronze, Bronze na Silver i Silver na Gold. Aby osiągnąć lub utrzymać status Bronze, Członkowie muszą, oprócz uzyskania wymaganej liczby Punktów Statusowych lub odbycia wymaganej liczby kwalifikujących się lotów, odbyć w danym Roku Zbierania Punktów Statusowych co najmniej 2 loty sprzedawane lub obsługiwane przez British Airways LUB sprzedawane i obsługiwane przez Iberia. Aby osiągnąć lub utrzymać status Silver lub Gold, Członkowie muszą, oprócz uzyskania wymaganej liczby Punktów Statusowych, odbyć w danym Roku Zbierania Punktów Statusowych co najmniej cztery loty sprzedawane lub obsługiwane przez British Airways LUB sprzedawane i obsługiwane przez Iberia.

6.4. British Airways może według własnego uznania obniżyć próg Poziomu zależny od zdobytych Punktów Statusowych lub łącznej liczby kwalifikujących się lotów odbytych w poprzednim Roku Zbierania Punktów Statusowych. Punkty Statusowe zdobyte lub kwalifikujące się loty zrealizowane przed rozpoczęciem danego Roku Zbierania Punktów Statusowych nie będą do nich wliczane.

6.5. Poziom Gold może również zostać przyznany po zgromadzeniu wymaganej liczby Punktów Statusowych Lifetime. Status będzie automatycznie odnawiany co roku, pod warunkiem utrzymywania członkostwa w Executive Club przez Członka.

7.1. Członkostwo Gold Executive Club będzie przyznawane dożywotnio Członkom, którzy zgromadzą wymaganą liczbę Punktów Statusowych Lifetime określoną na Ba.com.

7.2. British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany lub cofnięcia Dożywotniego Statusu zarówno nowym, jak i dotychczasowym Członkom mającym Dożywotni Status, pod warunkiem powiadomienia o zmianie lub wycofaniu tego przywileju z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcy. Nie będzie to miało wpływu na prawo Członka do korzystania z innych usług.

7.3. Poziom Statusowy, w tym Dożywotni Status, nie może zostać przyznany Członkowi programu, w sprawie którego jest prowadzony audyt, na który został nałożony zakaz lotów lub jeśli British Airways stwierdzi, że jego Punkty Statusowe zostały wcześniej zdobyte z naruszeniem Warunków.

7.4. Dożywotni Status podlega Warunkom i jest uzależniony od utrzymania członkostwa. British Airways zastrzega sobie prawo do modyfikacji kryteriów przyznawania Dożywotniego Statusu oraz wycofania możliwości uzyskania Dożywotniego Statusu przez Członków, pod warunkiem powiadomienia o zmianie lub wycofaniu tego przywileju z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcy.

7.5. Dożywotni Status jest nieprzenoszalny i może zostać przyznany wyłącznie Członkowi, który zgromadził wymaganą liczbę Punktów Statusowych Lifetime, lub według uznania British Airways.

8.1. Punkty Statusowe można zdobywać za przeloty kwalifikujących się Segmentów, na kwalifikujących się taryfach lub lotach British Airways bądź kwalifikujących się lotach wybranych Partnerskich Linii Lotniczych. Punkty będą zdobywane przez Członków w sposób określony na stronie ba.com.

8.2.British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zdobywania Punktów Statusowych (np. przyjęcie innych kwalifikujących się lotów lub taryf lub liczby Punktów Statusowych przyznawanych za poszczególne Segmenty). Członkowie będą informowani z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach. British Airways może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, oferować określonym grupom klientów dodatkowe programy służące zdobywaniu Punktów Statusowych u wskazanych przy tej okazji Partnerów.

8.3. Członkowie muszą podawać swoje imię i nazwisko oraz numer członkowski podczas rezerwowania lotów, aby uzyskać Punkty Statusowe.

8.4. Reguły uzyskiwania Punktów Statusowych mogą być inne niż reguły uzyskiwania punktów Avios.

8.5. Punkty Statusowe (w tym Punkty Statusowe Lifetime) muszą zostać uzyskane przez danego Członka i nie mogą być na nikogo przenoszone.

9.1. Punkty Statusowe Lifetime to suma Punktów Statusowych, które Członek zdobył od chwili przystąpienia do Executive Club.

9.2. Zgodnie z punktem 14.10 Członkowie mogą ubiegać się o wsteczne naliczenie Punktów Statusowych na Ba.com za loty odbyte w okresie ostatnich 6 miesięcy, jeśli przez ten cały czas byli Członkami. Nowi członkowie mogą ubiegać się o wsteczne naliczenie Punktów Statusowych za loty odbyte w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do Executive Club. Te Punkty Statusowe zostaną wliczone do salda Punktów Statusowych Lifetime.

9.3. Saldo Punktów Statusowych Lifetime jest podany na koncie Executive Club na Ba.com po zalogowaniu się do niego. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi salda Punktów Statusowych Lifetime należy zwracać się do swojego Lokalnego Centrum Obsługi.

10.1. Poczekalnie są dostępne tylko dla posiadaczy Kart Silver i Gold oraz ich gości zgodnie z informacjami podanymi na Ba.com.

10.2. Członkowie muszą okazać swoją Kartę i/lub kartę pokładową lub bilet (z widocznym numerem członkowskim i Poziomem Statusowym) przed wejściem do Poczekalni. Jeśli Członek nie jest w stanie okazać żadnego z tych dokumentów, może nie zostać zaproszony do Poczekalni. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w poczekalni tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która za nie odpowiada. Obowiązują lokalne przepisy dotyczące spożywania alkoholu.

10.3. Dalsze regulacje dotyczące korzystania z poczekalni są podane na Ba.com oraz w niniejszych Warunkach.

11.1. Niektóre Usługi (np. niektóre Poczekalnie) będą świadczone przez British Airways, a inne (np. wynajem samochodów) przez Wykonawców Usług. British Airways dołoży wszelkich racjonalnych starań, aby zapewnić dostępność Usług świadczonych przez Wykonawców Usług, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną Stratę wynikającą z niewykonania tych Usług przez Wykonawców Usług, o ile nie nastąpiło to z winy British Airways.

11.2. Świadczenie Usług przez Wykonawców Usług jest uzależnione od podania przez Członków ich imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego podczas rezerwacji Usługi oraz, w stosownych przypadkach, okazania Karty i podania dodatkowych informacji, jeśli jest to wymagane przez Wykonawcę Usług.

11.3. Jeśli Członek korzysta z Usług, które nie są świadczone przez British Airways, obowiązują Warunki Wykonawcy Usług dotyczące tych Usług, w tym Warunki dotyczące rezerwacji, wystawiania biletów, paszportów i wszystkich innych kwestii, a British Airways nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną Stratę.

11.4. British Airways zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z Wykonawcami Usług w dowolnym momencie i w razie potrzeby będzie o tym informować Członków.

12.1. Do zdobywania punktów Avios są uprawnieni tylko indywidualni Członkowie, a każdy Członek musi podać swoje imię i nazwisko oraz numer członkowski w momencie rezerwacji oraz w kontaktach z British Airways, Partnerskimi Liniami Lotniczymi lub Wykonawcami Usług.

12.2. Członkom nie przysługują punkty Avios, jeśli imię i nazwisko podane podczas rezerwacji nie pokrywa się dokładnie z imieniem i nazwiskiem na ich karcie lub jeśli podczas rezerwacji podali niekompletne informacje.

12.3. Każdy Członek ma obowiązek sprawdzić, czy punkty Avios i Punkty Statusowe zostały prawidłowo naliczone. Można to sprawdzić online na stronie Ba.com.

13.1. Punkty Avios można zdobywać wyłącznie w przypadku podróżowania w ramach kwalifikujących się sektorów, za kwalifikujące się rezerwacje na lotach British Airways lub kwalifikujących się lotach Partnerskich Linii Lotniczych. Szczegóły obecnie kwalifikujących się klas rezerwacji w ofercie British Airways i Partnerskich Linii Lotniczych można znaleźć na stronie ba.com.

13.2. British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów zdobywania punktów Avios, które mogą być m.in. następujące:

13.2.1. nazwa linii lotniczej (czyli British Airways lub dowolna Partnerska Linia Lotnicza);

13.2.2. kwalifikujące się Segmenty;

13.2.3. kwalifikujące się regiony;

13.2.4. kwalifikujące się klasy na pokładzie;

13.2.5. kwalifikujące się klasy rezerwacji;

13.2.6. kwalifikujące się składniki Wydatków; oraz

13.2.7. Premie za poziomy i mnożniki.

13.3. Bilety ze zniżką agencyjną, bilety ze zniżką branżową i bilety ze zniżką dla pracowników linii lotniczych nie uprawniają do uzyskania punktów Avios ani Punktów Statusowych. Za podróże odbyte na podstawie biletów za wymianę (w tym m.in. jako Nagroda lub Nagroda w ramach programu On Business) nie przysługują punkty Avios ani Punkty Statusowe (ani za wszelkie płatności gotówkowe dokonane na lotnisku w celu podwyższenia klasy podróży biletów za wymianę). Punkty Statusowe nie mają wpływu na kalkulację punktów Avios. Z tytułu taryfy dla niemowląt nie przysługuje naliczenie punktów Avios ani Punktów Statusowych.

14.1. Członkowie otrzymują punkty Avios od AGL w zamian za aktywność w British Airways i u Wykonawców Usług. Metody zdobywania tych punktów Avios są opisane w dalszej części niniejszej Sekcji 14.

14.2. Punkty Avios będą przyznawane zgodnie z klasą taryfową, która została zarezerwowana i opłacona oraz jest podana na bilecie, a nie klasą podróży, w której faktycznie lot został odbyty. Członek musi, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, faktycznie przelecieć Segment, aby mógł otrzymać punkty Avios i Punkty Statusowe.

14.3. Avios są przyznawane na podstawie Kwalifikujących się Wydatków w funtach brytyjskich (GBP). Kwalifikujące się Wydatki w innych walutach zostaną przeliczone na GBP po 5-dniowym kursie wymiany IATA obowiązującym w dniu, w którym bilet został pierwotnie wystawiony lub zakupiono kwalifikującą się dodatkową usługę.

14.4. Punkty Avios za dany lot są przyznawane tylko za jedną osobę, niezależnie od liczby zakupionych miejsc. Punkty Avios są naliczane wyłącznie Członkowi, który odbył dany Segment lotu, a nie osobom trzecim.

14.5. Jeśli Członek nie uzyska, nie wymieni, nie kupi i nie przeleje punktów Avios w ciągu 36 kolejnych miesięcy w trybie określonym w Warunkach Użytkowania, wszystkie punkty Avios, które będzie miał naliczone do tego momentu, utracą ważność.

14.6. Dalsze szczegółowe informacje o zdobywaniu punktów Avios są podane na Ba.com, a także włączone do niniejszego dokumentu.

14.7. Jeśli rezerwacja Członka zostanie przymusowo zmieniona przez British Airways na lot innego przewoźnika, a za pierwotny lot, który Członek miał zarezerwowany, przysługiwałyby mu punkty Avios, Członek może złożyć wniosek o wsteczne naliczenie tych punktów Avios online na Ba.com. British Airways dołoży wszelkich starań, aby na koncie Członka zostały przypisane należne mu punkty Avios, jednak może w tym celu żądać przesłania szczegółowych informacji na temat planu podróży Członka, w tym zachowanego fragmentu karty pokładowej i rachunków dla pasażera, do Lokalnego Centrum Obsługi Członka wraz z wnioskiem o wsteczne naliczenie punktów Avios.

14.8. Punkty Avios związane z dowolnym lotem będą rejestrowane i naliczane tylko na jednym koncie.

14.9. Z wyjątkiem specjalnych promocji British Airways nie zezwala na przypisywanie Punktów Statusowych lub punktów Avios, jeśli Członkowi są one naliczane w ramach innego programu lojalnościowego za te same Usługi. Punkty Statusowe lub punkty Avios przyznane w takiej sytuacji mogą zostać odebrane.

14.10. British Airways będzie księgować punkty Avios na osobistym koncie Członka. Punktów Avios nie można wymienić, dopóki British Airways nie zaksięguje ich na osobistym koncie Członka.

14.11. Punkty Avios i Punkty Statusowe, które nie są dodawane automatycznie w momencie podróży, mogą zostać naliczone później według uznania British Airways. Członkowie mogą ubiegać się o wsteczne naliczenie punktów Avios i Punktów Statusowych po zakończeniu podróży online na Ba.com lub, w razie potrzeby, na podstawie zachowanego fragmentu karty pokładowej i rachunków dla pasażerów, pod warunkiem, że Członek był zarejestrowany w Executive Club w momencie podróży, a wniosek został złożony w ciągu 6 miesięcy od daty podróży lub zawarcia danej transakcji. Nowy Członek może ubiegać się o wsteczne naliczenie punktów Avios i Punktów Statusowych za kwalifikujące się loty sprzedawane przez British Airways, jeśli zostały one odbyte w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem ich członkostwa.

14.12. W przypadku sporu dotyczącego przyznania punktów Avios i Punktów Statusowych British Airways może zażądać dowodu podróży na danym segmencie, w tym zachowanego fragmentu karty pokładowej oraz pokwitowań dla pasażera za Segment, który jest deklarowany jako odbyty. Reklamacje muszą być zgłaszane w ciągu 6 miesięcy od daty podróży.

14.13.1. Za podróż dowolnym kwalifikującym się lotem sprzedawanym przez British Airways, American Airlines lub Iberia punkty Avios będą przyznawane na podstawie Kwalifikujących się Wydatków (taryfa podstawowa i opłaty nałożone przez przewoźnika). Punkty Avios będą również przyznawane za kwalifikujące się zakupione dodatkowe usługi do lotu sprzedawane przez British Airways lub Iberia ORAZ obsługiwane przez British Airways lub Iberia. Szczegółowe zasady kalkulacji przyznawanych punktów Avios i kwalifikujących się dodatkowych usług są podane na Ba.com. Punkty Avios nie będą przyznawane za żadne inne składniki płatności za bilet lub rezerwację, w tym podatki i opłaty lotniskowe, prowizje od płatności kartą kredytową, opłaty manipulacyjne lub opłaty za zmianę.

14.13.2. Punkty Avios zdobyte za kwalifikujące się wydatki są przez nas rejestrowane na podstawie wykorzystanych biletów, proporcjonalnie do segmentu lotu i zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Punkty Avios za kwalifikujące się dodatkowe usługi są naliczane, gdy dodatkowa usługa zostanie użyta w związku z tym segmentem lotu, na który została zakupiona.

14.13.3. W przypadku lotów sprzedawanych przez Partnerskie Linie Lotnicze (z wyjątkiem BA, AA, IB) oraz niektóre biletów, w tym m.in. zbiorczych, konsolidacyjnych, z wycieczką wliczoną w cenę i innych, w przypadku których taryfa nie została ujawniona w biurze podróży, podstawą kalkulacji będą lotniska rozpoczęcia i zakończenia podróży Członka. W przypadku lotów z przesiadką punkty Avios będą przyznawane jako suma poszczególnych Segmentów podróży, ale w przypadku lotów bezpośrednich lub lotów z przystankiem lub przystankami po drodze punkty Avios będą przyznawane za trasę od miejsca wylotu do miejsca docelowego zgodnie z biletem. Szczegółowe zasady kalkulacji punktów Avios są podane na Ba.com, a także włączone do niniejszego dokumentu.

Liczbę Avios, które można otrzymać za te rezerwacje, można wcześniej obliczyć za pomocą naszego kalkulatora lotów.

14.14. Z tytułu zawarcia transakcji z Wykonawcą Usług Członkom mogą przysługiwać korzyści i naliczenie Avios, pod warunkiem podania numeru członkowskiego oraz, jeśli jest to wymagane, okazania Karty. Czasami od Członka może być wymagane zapisanie się do programu lojalnościowego Wykonawcy Usług i zamiany naliczanych w nim punktów na punkty Avios według własnego uznania. Jeśli Członek musi zdecydować, czy chce mieć naliczone punkty Avios, czy punkty w programie lojalnościowym Wykonawcy Usług, Członek nie może później zmienić tej decyzji.

14.15. Wykonawcy Usług hotelowych Executive Club oferują Członkom korzyści na całym świecie, jeśli Członek poda swój Numer członkowski w momencie dokonywania rezerwacji oraz, w razie potrzeby, okaże swoją Kartę lub Numer członkowski w momencie zameldowania. Pobyt jest rozumiany jako wszystkie noce spędzone z rzędu w jednym hotelu, niezależnie od tego, czy Uczestnik wymelduje się i zamelduje ponownie w trakcie pobytu. Pobyt nie musi mieć związku z lotem BA, aby przysługiwało za niego naliczenie punktów Avios. Każdy Członek otrzymuje punkty Avios za jeden pokój, bez względu na to, ile pokojów zostało zarezerwowanych. Punkty Avios za wydatki na hotel są przyznawane za wszystkie kwalifikujące się stawki. Wnioski o wsteczne naliczenie punktów Avios należy składać w ciągu 6 miesięcy od daty pobytu; nowi Członkowie nie mogą wnioskować o wsteczne naliczenie za pobyt w hotelu, który miał miejsce przed ich zapisaniem się do programu.

14.16. Wykonawcy Usług wynajmu samochodów oferują Członkom korzyści związane z usługami oraz możliwość zdobywania punktów Avios, jeśli Członek poda swój Numer członkowski przy wynajmie samochodu (w przypadku kwalifikujących się stawek) oraz, w razie potrzeby, okaże swoją Kartę lub Numer członkowski przy odbiorze samochodu. Wnioski o wsteczne naliczenie punktów Avios należy składać w ciągu 6 miesięcy od daty wynajmu; nowi Członkowie nie mogą wnioskować o wsteczne naliczenie za wynajem samochodu dokonany przed ich zapisaniem się do programu.

14.17. Inni Wykonawcy Usług, którzy oferują korzyści z usług i możliwość zdobywania punktów Avios dla Członków, są wymienieni na Ba.com.

14.18. Członek musi podać swój numer członkowski agentowi rezerwacji lub w biurze podróży za każdym razem, gdy dokonywana jest rezerwacja lotu British Airways lub gdy korzysta z innych Usług. Ponadto Członek musi okazać swoją Kartę podczas odprawy. Niepodanie pełnych informacji może spowodować nienaliczenie punktów Avios i Punktów Statusowych na koncie Członka i nieotrzymanie przez Członka określonych Usług.

14.19. Członkowie Executive Club, którzy są zarejestrowani w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej (w tym na Bermudach i w strefie Morza Karaibskiego), mogą otrzymać we wskazanych sytuacjach bonusowe punkty Avios podczas rezerwacji pakietu lub wycieczki z lotem (lot+hotel lub lot+samochód), o ile elementy te nie są wykazywane oddzielnie. Faktycznie przyznany poziom zostanie podany w momencie dokonywania rezerwacji jako „bonusowe punkty Avios”.

14.20. Bonusowe punkty Avios mogą być naliczane tylko Aktywnym Członkom. Bonusowe punkty Avios zostaną przyznane Głównemu Pasażerowi dopiero po upływie od czterech do sześciu tygodni od zakończenia podróży.

14.21. Bonusowe punkty Avios nie zostaną przyznane Członkowi, jeśli jest on zarejestrowany w Executive Club w jednym kraju, który wskazał jako kraj zamieszkania, ale podczas dokonywania rezerwacji wybrał inny kraj zamieszkania.

14.22. Punkty Avios za loty British Airways są przypisywane na koncie członka Executive Club 48 godzin po wylocie. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana, punkty Avios nie zostaną przyznane.

15.1. Punkty Avios są wymieniane przez Członków w AGL na Nagrody realizowane przez British Airways i Wykonawców Usług. Metody wymiany tych punktów Avios i korzystania z Nagród są opisane w dalszej części niniejszej Sekcji 15 i w Warunkach Użytkowania.

15.2. Nagrody są wydawane na dowolne imię i nazwisko oraz wysyłane wyłącznie na preferowany adres korespondencyjny Członka. W niektórych krajach Nagrody mogą być odbierane przez Członków tylko we wskazanych miejscach. Nagrody w formie podróży lotami British Airways podlegają Warunkom Przewozu, które są włączone do niniejszego dokumentu. Nagrody w formie podróży lotami Partnerskimi Liniami Lotniczymi podlegają stosownym Warunkom Partnerskich Linii Lotniczych. Nagrody inne niż lot podlegają Warunkom, o których Członek został powiadomiony w momencie dokonywania rezerwacji przez British Airways lub odpowiedniego Wykonawcę Usług.

15.3. Prośby i rezerwacje związane z Nagrodami (w tym Nagrodami u Wykonawców Usług) można składać online na stronie Ba.com lub za pośrednictwem Lokalnego Centrum Obsługi Członka, zgodnie z podanymi na stronie Ba.com procedurami wydawania Nagród obowiązującymi w danym momencie. Prośby o rezerwację Nagrody są przyjmowane wyłącznie od Członka posiadającego konto lub osoby wyznaczonej w trybie opisanym w punkcie 3.13. Czas realizacji próśb o usługi u Wykonawców Usług wynosi od 3 do 4 tygodni.

15.4. Niemowlęta (w wieku poniżej 2 lat) podróżujące z Członkiem w ramach lotu za jako Nagroda bez przydziału własnego miejsca płacą dziesięć procent punktów Avios wymaganych do lotu jako Nagroda Członka. Dzieci (powyżej 2 lat) i niemowlęta, które potrzebują własnego miejsca, płacą pełną stawkę w Avios za dany kierunek.

15.5. Podróż jako nagroda musi zostać zarezerwowana nie później niż 24 godziny przed planowanym wylotem. Rezerwacje, które nie spełniają tych wymogów, mogą podlegać opłacie określonej na Ba.com.

15.6. Bilety jako nagroda są wystawiane w momencie dokonywania rezerwacji. W niektórych krajach może być konieczne odebranie biletów jako nagroda we wskazanym miejscu.

15.7. Bilety elektroniczne na podróż jako nagroda będą wystawiane na tych trasach, na których jest to możliwe.

15.8. Bilety w jedną stronę mogą być wystawiane jako Nagroda na loty British Airways za 50% ceny podróży powrotnej w tym samym kierunku w punktach Avios. Bilety otwarte nie mogą być wystawiane jako Nagroda.

15.9. Nie ma żadnych opłat za przerwy w lotach jako Nagroda, jeśli jest to przesiadka z lotu krajowego na lot długodystansowy do miejsca docelowego. Jeśli lot jako nagroda zawiera przerwę na przesiadkę z lotu krajowego na lot krótkodystansowy, za przerwę zostaną naliczone opłaty.

15.10. Jeśli podróż jest powrotna, loty tam i z powrotem muszą zostać zarezerwowane równocześnie. Dozwolona jest podróż w jednym kierunku z punktu wyjazdu i powrót z innego miasta do tego samego punktu wyjazdu (lub odwrotnie).

15.11. Rezerwacje Nagrody są uzależnione od kryteriów dostępności i liczby miejsc, które ograniczają liczbę dostępnych miejsc. Oznacza to, że nie w każdym locie jest możliwa rezerwacja Nagrody. Łączna liczba miejsc przeznaczonych na Nagrody zależy od trasy i tygodnia. Kryteria liczby miejsc są wyznaczane i korygowane przez British Airways według własnego uznania. Rezerwacje Nagrody w Partnerskich Liniach Lotniczych są uzależnione od dostępności określonej przez Partnerską Linię Lotniczą oraz ewentualnych kryteriów liczby miejsc, jeśli Partnerska Linia Lotnicza je wyznaczyła.

Nagrody można rezerwować na maksymalnie 355 dni przed wylotem. Sugerowane jest rezerwowanie Nagród z dużym wyprzedzeniem przed datą podróży; British Airways nie może jednak zagwarantować Członkowi możliwości rezerwacji Nagrody w każdym konkretnym locie, niezależnie od godziny rezerwacji. Jeśli lot ma zostać zarezerwowany jako Nagroda, nie można skorzystać z listy oczekujących.

15.12. Nagrody w formie podróży będą wydawane wyłącznie do i z kierunków obsługiwanych przez British Airways i/lub Partnerskie Linie Lotnicze wyznaczone w momencie wystawiania biletu, a także w momencie użycia biletu. Trasa musi być wytyczona w sposób jak najbardziej bezpośredni.

15.13. Nagrody są planowane przy założeniu podróży z miejsca wylotu do docelowego kierunku i z powrotem jak najbardziej bezpośrednią trasą. Nagrody mogą zawierać więcej niż jeden segment lotu. W ramach danej Nagrody jeden segment lotu może zaczynać się w innym miejscu niż koniec poprzedniego segmentu lotu. Podróż powrotna może liczyć maksymalnie 8 segmentów, które mogą być lotami British Airways i linii lotniczych będących Wykonawcami Usług.

15.14. Z wyjątkiem specjalnych promocji i zgodnie z obowiązującymi Warunkami tych promocji Członkowie będą zobowiązani do pokrycia wszelkich podatków i innych opłat związanych z lotem jako Nagrodą w British Airways lub liniach lotniczych będących Wykonawcami Usług, w tym między innymi podatku wylotowego, kar celnych, opłat imigracyjnych, opłat lotniskowych, opłat za korzystanie z usług klienta, kosztów przewoźnika, dopłat paliwowych, opłat za kontrolą fitosanitarną, dopłat za ochronę mienia i ubezpieczenie lub innych opłat lub podatków pobieranych przez jakąkolwiek osobę lub właściwy organ lub podmiot, w tym między innymi British Airways. British Airways przekazuje odpowiednim organom podatkowym pełne dane osób otrzymujących Nagrody na żądanie tych organów. Zobowiązania finansowe wynikające z przekazania tych danych lub bezpośredniego złożenia stosownej deklaracji Członek pokrywa osobiście i nie są one pokrywane lub opłacane przez British Airways.

15.15. Nagrody podlegają regułom konstruowania taryf IATA. Marszruty podróży rezerwowanych jako Nagroda mogą zaczynać i kończyć się na różnych lotniskach w tym samym kraju albo w różnych krajach, o ile oba lotniska leżą w tej samej strefie. Trasy w jedną stronę mogą kończyć się na innym lotnisku niż lotnisko, z którego zaczyna się trasa powrotna, o ile oba te lotniska leżą w tej samej strefie.

15.16. Powrót musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od daty wylotu.

16.1. Zmiany w rezerwacjach lotu jako nagroda obsługiwanego przez British Airways lub Partnerskie Linie Lotnicze są dozwolone wyłącznie w odniesieniu do daty, godziny, klasy i trasy oraz podlegają postanowieniom niniejszej Klauzuli 16. Takie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez Członka lub osobę wyznaczoną w trybie określonym w punkcie.3.13.

16.2. Trasa lub data rezerwacji Nagrody może ulec zmianie pod warunkiem, że wybrana nowa trasa lub data w dniu złożenia wniosku o zmianę wymagałaby wymiany takiej samej liczby punktów Avios, jaka została wykorzystana podczas dokonywania pierwotnej rezerwacji. Zmiany trasy są dozwolone tylko w przypadku rezerwacji Nagrody, które zostały zakupione wyłącznie za punkty Avios (poza płatnością za podatki, opłaty i koszty).

16.3. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja ceny lotu British Airways w formule Avios i Pieniądze, nie można zmienić wybranej opcji cenowej lub klasy rejsu wybranej przez Członka po dokonaniu rezerwacji.

16.4. Wszystkie dozwolone zmiany podlegają ograniczeniom wynikającym z liczby wolnych miejsc i muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed planowanym wylotem zmienianego lotu.

16.5. Opłata podana na stronie ba.com może zostać nałożona za każdą dozwoloną zmianę. Zmiany imion i nazwisk nie są dozwolone.

16.6. W przypadku zarezerwowania Nagrody, która nie jest lotem, każda modyfikacja rezerwacji będzie traktowana jako anulowanie i ponowna rezerwacja (w zależności od wolnych miejsc i pod warunkiem dokonania stosownych opłat) w sposób określony w sekcji Wydawanie Avios na Hotele, Wynajem samochodów i Atrakcje Warunków Korzystania.

17.1. Jeśli rezerwacja lotu jako Nagroda zostanie anulowana przez Członka przed wylotem, zostanie naliczona opłata podana na stronie Ba.com. Jeśli anulowanie nastąpi na więcej niż 24 godziny przed planowanym wylotem pierwszego segmentu lotu jako Nagrody, punkty Avios pobrane za Nagrodę zostaną zwrócone na konto Członka. Avios nie są zwracane, jeśli rezerwacja została częściowo wykorzystana.

17.2Jeśli Członek anuluje rezerwację lotu jako Nagroda w British Airways lub obsługiwanego przez Partnerskie Linie Lotnicze w ciągu 24 godzin od wylotu, punkty Avios wymienione na Nagrodę nie zostaną przypisane z powrotem Członkowi. Jeśli Członek nie będzie mógł odbyć podróży z powodu Zdarzenia Niezależnego od Członka, punkty Avios Członka zostaną mu zwrócone, pod warunkiem, że Członek posiada niewykorzystaną Nagrodę, niezwłocznie poinformował o tym British Airways, przedstawił dowód zdarzenia, jeśli został o to poproszony, oraz uiścił stosowną opłatę określoną na Ba.com.

17.3. Niewykorzystanie lotu jako Nagrody, czyli „niestawienie się”, skutkuje anulowaniem przez linię lotniczą wszelkich rezerwacji na dalszy lub powrotny lot bez możliwości odzyskania punktów Avios.

17.4. W przypadku anulowania Nagrody, która nie jest lotem, zostaną naliczone opłaty za anulowanie określone w sekcji Wydawanie Avios na Hotele, Wynajem samochodów i Atrakcje Warunków Korzystania.

18.1. Następujące specjalne Warunki dotyczą Listy Rodziny i Znajomych. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między Warunkami zawartym w niniejszej Sekcji 18 a jakimkolwiek innym punktem w niniejszym dokumencie decydujące znaczenie będą miały niniejsze Warunki, o ile dany warunek dotyczy funkcjonowania Listy Rodziny i Znajomych lub je reguluje.

18.1.1. W celu wnioskowania o Konto Domowe Członkowie muszą złożyć formularz online dostępny na stronie ba.com.

18.1.2. Do Konta Domowego może należeć maksymalnie siedem osób. Z zastrzeżeniem punktu 18.1.4 (b) do Konta Domowego mogą należeć osoby w dowolnym wieku.

18.1.3. Adres siedziby firmy nie może być adresem Konta Domowego. Na Kontach Domowych mogą być zarejestrowane tylko adresy stałego zamieszkania. Każda osoba może mieć podany tylko jeden adres stałego zamieszkania.

18.1.4. Aby utworzyć Konto Domowe:

(a) musi zostać przeprowadzony proces składania wniosku na ba.com z podaniem nazwisk odpowiednich Członków; i

(b) na Koncie Domowym musi zostać wyznaczony główny członek, który musi mieć ukończone 18 lat oraz być Członkiem Executive Club.

Pozostali Członkowie Konta Domowego (inni niż główny członek) mogą być istniejącymi Członkami Executive Club lub nowymi Członkami. Nowi członkowi otrzymują w momencie dodania do Konta Domowego numer członkowski Executive Club i będą uprawnieni do otrzymania Karty po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów Avios.

18.1.5. Każdy Członek może złożyć wniosek o zmianę adresu we własnych danych na Koncie Domowym Executive Club, jednak z zastrzeżeniem Punktu 18.1.6 tylko główny Członek Konta Domowego może dodawać Członków do konta oraz ich usuwać z niego, a także rozwiązać konto. Rozwiązanie konta skutkuje zmianą statusu konta dla wszystkich Członków Konta Domowego. Główny członek może wprowadzać takie zmiany przy użyciu procesu dostępnego online na ba.com.

18.1.6. Członkowie, którzy należą do Konta Domowego, ale nie są głównym członkiem Konta Domowego, mogą w dowolnym momencie złożyć do Executive Club (także na adres e-mail) pisemny wniosek o ich usunięcie z tego konta. Członkowie Konta Domowego inni niż główny Członek nie mogą wnioskować o usunięcie pozostałych Członków Konta Domowego, chyba że składają ten wniosek jako opiekun prawny członka Konta Domowego, który nie ukończył 18 lat.

18.1.7. W przypadku śmierci głównego członka Konta Domowego lub jego odejścia z Executive Club pozostali Członkowie Konta Domowego, którzy ukończyli 18 lat, muszą wyznaczyć innego Członka (lub nowego Członka) na głównego Członka Konta Domowego. Niedopełnienie tego obowiązku w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych od daty śmierci głównego Członka Konta Domowego będzie skutkowało rozwiązaniem Konta Domowego. Nowy główny członek musi spełniać kryteria określone w punkcie 18.1.4(b) niniejszego dokumentu. Dane nowego głównego Członka muszą zostać przekazane British Airways w formie pisemnej na adres podany na ba.com.

18.1.8. Po założeniu Konta Domowego Członkowie nie mogą być do niego dodawani ani dodani Członkowie nie mogą być z niego usuwani częściej niż raz na sześć miesięcy. Konto Domowe nie może zostać rozwiązane lub stworzone ponownie częściej niż raz na sześć miesięcy.

18.1.9. Punkty Avios będą indywidualnie monitorowane i księgowane przez British Airways pod własnym numerem członkowskim Executive Club danego Członka. Każdy Członek, jeśli jest Aktywnym Członkiem, może otworzyć wyciąg online na ba.com ze szczegółowym zestawieniem jego transakcji i łącznej liczby punktów Avios gospodarstwa domowego. Podkreśla się, że za bilety w taryfie dla niemowląt punkty Avios nie są przyznawane.

18.1.10. Poziom punktów statusowych klubu Executive Club jest zachowany dla danej osoby (nie gospodarstwa domowego) na podstawie zgromadzonych indywidualnych Punktów Statusowych Członka.

18.1.11. Każdy Członek Konta Domowego może indywidualnie wymieniać punkty z Konta Domowego, niezależnie od tego, kto zdobył wymieniane punkty Avios, w tym także, jeśli są to wszystkie punkty Avios zdobyte przez innych Członków Konta Domowego albo ich część. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za omówienie z innymi Członkami Konta Domowego decyzji w sprawie użycia i wymiany punktów Avios z Konta Domowego przez poszczególnych jego Członków. Jeśli dowolny z Członków Konta Domowego dokona transakcji, zostanie tylko wysłana do głównego członka wiadomość e-mail z informacją o zmniejszeniu liczby Avios na Koncie Domowym i sugestią odwiedzenia konta.

18.1.12. Jeśli wymiana jest dokonywana dla Członka, który należy do konta domowego, Avios zostaną pobrane z sald poszczególnych Członków Konta Domowego proporcjonalnie do ich wysokości. Jeśli za Avios są kupowane posiłki lub napoje na pokładzie lotu w klasie ekonomicznej (Euro Traveller), Avios zostaną pobrane wyłącznie z konta Członka, którego karta została użyta do dokonania zakupu.

18.1.13. Rodzice lub opiekunowie mogą wyznaczyć osoby poniżej 18 roku życia na Członka Konta Domowego, co uprawnia je do zdobywania oraz, z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego Punktu 18.1.12, wymiany punktów Avios. Do rezerwacji Nagród i składania wniosków z nimi związanych jest uprawniony każdy Członek Konta Domowego, który ma ukończone 18 lat. Oznacza to, że poza możliwością zdobywania punktów Avios i uczestnictwa w podróży jako Nagroda z tytułu wymiany punktów Avios na ich rzecz przez dowolnego Członka Konta Domowego w wieku powyżej 18 lat, Członkowie Konta Domowego w wieku poniżej 18 lat nie są uprawnieni do Usług z racji bycia Członkiem Konta Domowego. Wyznaczone osoby poniżej 18 lat, które są członkami Konta Domowego, podlegają tym samym zasadom ochrony danych osobowych, co inni Członkowie Konta Domowego, którzy ukończyli 18 lat. Oznacza to, że informacje dotyczące konta Executive Club Członka mogą być omawiane wyłącznie z tym Członkiem lub wyznaczoną przez niego osobą trzecią.

18.1.14. Jeśli jeden z uczestników umrze, wyprowadzi się spod adresu Konta Domowego lub przestanie być Członkiem Executive Club British Airways, jego niewykorzystane punkty Avios zostaną usunięte z salda Konta Domowego.

18.1.15. Z zastrzeżeniem punktu 18.1.12 Nagrody mogą być wydawane przez British Airways wyłącznie Członkom Konta Domowego lub klientom wymienionym na Liście Rodziny i Znajomych, jako wyznaczonym/wskazanym przez Członka Konta Domowego w momencie ich wydania, po czym Nagrody nie mogą zostać przeniesione ani ponownie wydane na inne nazwisko, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z Warunkami Korzystania dotyczącymi przelewania punktów Avios.

18.1.16. Nagrody są wysyłane pocztą na adres zamieszkania podany w danych Konta Domowego Executive Club. W niektórych krajach Nagrody mogą być odbierane tylko we wskazanych miejscach.

18.1.17. Saldo punktów Avios poszczególnych Członków Konta Domowego wygasa w trybie określonym w punkcie 14.4, gdy indywidualny Członek Konta Domowego nie zdobędzie, nie wymieni, nie kupi i nie przeleje punktów Avios w trybie określonym w Warunkach Korzystania przez 36 kolejnych miesięcy. Niezależnie od punktu 3.12.1 w takiej sytuacji członkostwo indywidualnego Członka Konta Domowego i Konto Domowe zachowuje ważność.

18.1.18. Niezależnie od punktu 18.1.16, jeśli do Konta Domowego należy Członek Poziomu Gold, Silver lub Bronze, który zdobył lub wymienił punkty Avios w ciągu ostatnich 36 kolejnych miesięcy, saldo punktów Avios pozostałych Członków Konta Domowego nie będzie podlegało wygaśnięciu w trybie określonym w punkcie 14.4. Jeśli do Konta Domowego przestanie należeć jakikolwiek Członek Poziomu Gold, Silver lub Bronze, postanowienia punktu 18.1.16 będą miały zastosowanie.

18.1.19. Jeśli rezerwacja jest opłacana częściowo w Avios (bez formuły Avios i Pieniądze), może zostać dokonana dla osób nienależących do Konta Domowego. Avios są potrącane z kont Członków Konta Domowego zgodnie z bieżącymi regułami wymiany.

19.1. Poniżej podane są Warunki, które dotyczą Listy Rodziny i Znajomych umożliwiającej członkom należącym do Konta Domowego wymianę w imieniu wyznaczonej grupy pięciu osób, które nie mają tego samego adresu zamieszkania. Funkcjonowanie Listy Rodziny i Znajomych jest uregulowane w Sekcji 18, a w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między Warunkami zawartym w niniejszej Sekcji a jakąkolwiek inną Sekcją w niniejszym dokumencie decydujące znaczenie będą miały niniejsze Warunki, o ile dany warunek dotyczy funkcjonowania Listy Rodziny i Znajomych lub je reguluje.

19.1.1. Członkowie mogą dodawać osoby do swojej Listy Rodziny i Znajomych w dowolnym momencie na ba.com.

19.1.2. Osoby wpisane na Listę Rodziny i Znajomych muszą na niej pozostawać przez co najmniej sześć miesięcy.

19.1.3. Jeśli Członek należy również do Konta Domowego, ale nie jest wyznaczoną głową rodziny Konta Domowego, jego Lista Rodziny i Znajomych zostanie udostępniona głowie rodziny Konta Domowego.

19.1.4. Członkowie mogą mieć maksymalnie pięć osób na Liście Rodziny i Znajomych w danym momencie.

19.1.5. Na każdego Członka może przypadać tylko jedna Lista Rodziny i Znajomych.

19.1.6. Członkowie chcący dodać osoby do Listy Rodziny i Znajomych muszą podać informacje, które są wymagane w specjalnym formularzu internetowym Rodzina i Znajomi na stronie Ba.com. Członkowie są odpowiedzialni za rzetelność podanych informacji oraz za uzyskanie zgody na ich podanie od wyznaczonej osoby.

19.1.7. Osoby dodawane do Listy Rodziny i Znajomych mogą być Członkami Executive Club i wtedy ich numer w Executive Club może zostać wpisany w formularzu lub mogą to być osoby, które nie są Członkami Executive Club.

19.1.8. W momencie wpisania na Listę Rodziny i Znajomych osoby niebędące członkami nie otrzymują Numeru Członkowskiego Executive Club ani są automatycznie zapisywane do Executive Club. Jeśli wyznaczona osoba zechce zostać Członkiem Executive Club, musi wypełnić formularz rejestracyjny i podać swoje dane temu krewnemu lub znajomemu, który zdecydował się wpisać ją na listę rodziny i znajomych.

19.1.9. Po założeniu Listy Rodziny i Znajomych można dodawać do niej nowe osoby lub usuwać z niej wcześniej dodane osoby z zastrzeżeniem punktu 19.1.2. Od momentu, gdy liczba osób na Liście Rodziny i Znajomych osiągnie 5, dozwolona jest zmiana lub usunięcie tylko jednej osoby raz na 6 miesięcy.

19.1.10. Zebrane punkty Avios nie trafiają do wspólnej puli z członkami z Listy Rodziny i Znajomych.

19.1.11. Jeśli wymiana z Konta Domowego jest dokonywana dla wyznaczonego Członka z Listy Rodziny i Znajomych, punkty Avios są pobierane z salda punktów Avios każdego Członka Konta Domowego proporcjonalnie do wielkości ich sald. Żadne punkty Avios nie są pobierane z konta Członka z Listy Rodziny i Znajomych.

19.1.12. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać wpisane na Listę Rodziny i Znajomych, jednak muszą być zarejestrowane na Koncie Domowym, aby mogły zostać Członkiem Executive Club. Niektóre udogodnienia BA, takich jak Poczekalnie i inne przywileje Executive Club, mogą być niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia podróżujących bez osoby dorosłej.

19.1.13. Członkowie Listy Rodziny i Znajomych, którzy zostali usunięci z listy w trybie określonym w Punkcie 19.1.9, zachowują swój indywidualny status w Executive Club (jeśli go posiadają).

19.1.14. Członkowie z Listy Rodziny i Znajomych, którzy są jednocześnie Członkami Executive Club, podlegają postanowieniom Punktu 14.4 w odniesieniu do wygaśnięcia punktów.

20.1. Od czasu do czasu British Airways i AGL mogą oferować specjalne promocyjne stawki za punkty Avios i/lub rezerwacje jako Nagroda, które będą podlegać Warunkom opublikowanym wraz z daną ofertą mającym znaczenie nadrzędne nad niniejszymi Warunkami w przypadku sprzeczności. O ile British Airways nie zezwoli inaczej, Nagrody (w tym te specjalne Nagrody promocyjne) nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi nagrodami, promocjami, kuponami, zniżkami lub ofertami specjalnymi.

20.2. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym dokumencie Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, zwrotowi ani przeliczeniu. W żadnym momencie Nagrody nie mogą być kupowane, sprzedawane, zamieniane na zasadzie barteru ani w inny sposób przekazywane innym osobom, a takie nagrody mogą zostać skonfiskowane przez British Airways.

20.3. Obowiązkiem Członka jest upewnienie się, że on sam i wszystkie osoby, z którymi podróżuje, lub każda osoba trzecia, na którą Nagroda została wydana:

20.3.1. dowiedziała się o wymogi związane z wjazdem do danego kraju; i

20.3.2. miała prawidłowe paszporty, wizy, świadectwa zdrowia i inne dokumenty podróży potrzebne podczas podróży.

Członkowie, osoby towarzyszące lub osoby trzecie, na których nazwisko wydano Nagrodę, mogą nie zostać wpuszczeni na pokład, jeśli nie posiadają prawidłowych dokumentów. British Airways nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Stratę poniesioną przez Członka i/lub pasażera w wyniku niespełnienia powyższych warunków.

20.4. British Airways i AGL zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia audytu konta i dokumentacji Członka bez uprzedniego powiadomienia Członka w celu kontroli przestrzegania Warunków, Warunków Przewozu, Warunków Użytkowania oraz wszelkich innych obowiązujących zasad, regulacji lub Regulaminów. W trakcie audytu Członek może nie być w stanie dokonywać rezerwacji Nagrody ani dokonywać lub otrzymywać przelewów punktów Avios w trybie określonym w Warunkach Użytkowania.

20.5. Jeśli Partnerskie Linie Lotnicze British Airways zakończą współpracę lub zostaną postawione w stanie upadłości, powiadomimy z jak największym wyprzedzeniem o zaprzestaniu lotów przez tę Partnerską Linię Lotniczą. W takich sytuacjach nie jesteśmy w stanie honorować punktów Avios i Punktów Statusowych.

21.1. Punkty Avios oraz wszelkie tytuły własności do punktów Avios wydanych w dowolnym momencie pozostają własnością AGL przez cały czas i nigdy nie przechodzą na Członka.

21.2. Ryzyko (na przykład kradzież lub wymiana bez upoważnienia lub przy użyciu fałszerstwa) związane z punktami Avios przechodzi na Członka z chwilą zaksięgowania punktów Avios na jego koncie lub przyznania ich mu w inny sposób. Ani AGL, ani British Airways nie ponoszą odpowiedzialności za wymianę bez upoważnienia lub wymianę przy użyciu fałszerstwa w wyniku działań Członka lub nieprzestrzegania przez Członka niniejszych Warunków.

22.1. O ile British Airways i AGL nie postanowią inaczej i nie poinformują o tym Członka, przenoszenie punktów Avios (między osobami, między kontami, między wyciągami, między kartami lub w inny sposób) w sposób inny niż przewidziany w Warunkach Użytkowania jest niedozwolone i nie mogą one być dziedziczone, zapisane w spadku ani w inny sposób przenoszone z mocy prawa.

22.2. Jakiekolwiek usiłowanie zakupu, sprzedaży, oddawania, nieuprawnionego użycia (w tym wymiany barterowej), nabycia lub wymiany punktów Avios wydanych lub przyznanych innej osobie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie punktów Avios niezgodnie z niniejszymi Warunkami będzie stanowić poważne naruszenie przez Członka niniejszych Warunków i Warunków Korzystania.

22.3. Każdy Członek przyjmuje do wiadomości, że naruszenie opisane w Punkcie 22.2 może również stanowić zachętę do naruszenia umowy pomiędzy British Airways, AGL i Członkiem, umyślne wyrządzenie szkody interesom British Airways i/lub AGL lub zmowę i przestępstwa zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym lub krajowym. Wszelkie naruszenia opisane w Punkcie 22.2 będą stanowić Oszustwo i/lub Niewłaściwe Postępowanie i spotkają się z reakcją określoną w Klauzuli 24.

Jeśli Członek chce zrezygnować z Członkostwa, musi napisać do swojego Lokalnego Centrum Obsługi i oświadczyć, że nie chce już być Członkiem. Jeśli otrzymał fizyczną Kartę, musi ją załączyć przeciętą na pół. Taka rezygnacja w każdym razie skutkuje utratą wszystkich punktów Avios i nie zwalnia Członka z żadnych dalszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

24.1. Bez względu na wszystkie inne posiadane prawa i środki zaradcze British Airways zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w dowolnym momencie, według własnego uznania, członkostwa dowolnemu Członkowi i/lub prawa dowolnego Członka do korzystania z Karty, jeśli Członek dopuści się Oszustwa, Niewłaściwego Postępowania, otrzyma zakaz lub wycofa swoją zgodę w trybie określonym w Klauzuli 4. W tym celu British Airways musi poinformować Członka pisemnie o wypowiedzeniu jego członkostwa z tego powodu. British Airways i/lub AGL mogą według własnego uznania zawiesić takie wypowiedzenie i nałożyć karę w formie degradacji do niższego Poziomu i/lub odjęcia punktów Avios i/lub Punktów Statusowych i/lub zażądać zobowiązania w odniesieniu do przyszłego postępowania.

24.2. W przypadku Oszustwa i/lub Niewłaściwego Postępowania British Airways i/lub AGL mogą unieważnić wszystkie naliczone i zgromadzone punkty Avios Członka oraz wszelkie bilety jako Nagroda.

24.3. Członek może być zobowiązany do zapłaty na rzecz British Airways i/lub Partnerskiej Linii Lotniczej pełnej ceny podróży zrealizowanej na podstawie biletów jako Nagroda, w całości lub w części w wyniku takiego Oszustwa i/lub Niewłaściwego Postępowania, obliczonej zgodnie z opublikowaną taryfą mającą zastosowanie do takiej podróży, oraz pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez British Airways.

24.4. Jeśli Członkowi wydano fizyczną Kartę, w przypadku wypowiedzenia członkostwa Karta musi zostać zwrócona do British Airways. Ponadto osoba fizyczna może zostać zobowiązana do zwrotu wystawcy karty wszelkich współfirmowanych kart płatniczych. Jeśli dana osoba zachowa sobie współfirmowaną kartę płatniczą, nie będzie ona uprawniała do naliczania żadnych punktów Avios ani otrzymywania Usług.

British Airways i/lub AGL mogą rozwiązać Executive Club w dowolnym momencie. Zarówno British Airways, jak i AGL dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Członków o rozwiązaniu z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, o ile nie będzie w stanie upadłości. Każdy Członek przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego prawo do korzystania z Usług (w tym do zdobywania i wymiany punktów Avios na AGL) wygasa ze skutkiem natychmiastowym po upadłości British Airways lub AGL albo po upływie okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązaniu z innego powodu.

26.1. British Airways i/lub AGL mogą według własnego uznania modyfikować, wycofywać, poprawiać lub poszerzać dowolne Usługi lub inne oferty lub propozycje, a także nakładać dowolne wymagania lub ograniczenia związane z korzystaniem z Usług lub Nagród. British Airways i/lub AGL będą informować Członków o takich działaniach z jak największym wyprzedzeniem. Aktualne informacje podane są na stronie Ba.com.

26.2. Działania, które British Airways i AGL mogą podjąć na podstawie Punktu 26.1, są np. następujące: wycofanie Usług, które British Airways świadczą samodzielnie (takich jak Poczekalnie), modyfikacja prawa do zdobywania lub wymiany punktów Avios, w tym stawek wymiany, skorygowanie lub cofnięcie Dożywotniego Statusu (np. dożywotni poziom Gold), wycofanie Usługi (np. wynajem samochodu) świadczonej przez Wykonawcę Usług lub wycofanie Nagród. Ponadto Wykonawcy Usług zastrzegają sobie podobne prawa do wycofywania, skorygowania lub dodawania Usług lub nakładania wymagań lub ograniczeń z nimi związanych.

26.3. Uznaje się, że Członkowie wyrazili zgodę na wszelkie modyfikacje, wycofanie, poprawki lub uzupełnienia Usług, Nagród lub programu punktów Avios Executive Club wprowadzone w trybie określonym w punkcie 26.1, jeśli po otrzymaniu powiadomienia o zmianach nadal podają swój numer członkowski w celu uzyskania Usług. Członkowie, którzy nie zechcą zaakceptować zmian w Usługach, mogą zostać pozbawieni członkostwa w trybie opisanym w Klauzuli 23.

British Airways i AGL mogą od czasu do czasu zmieniać walutę używaną do rozliczeń Executive Club generalnie lub w danym kraju lub regionie. British Airways dołoży wszelkich starań, aby wysyłać Członkom informację o wszelkich takich zmianach z wyprzedzeniem co najmniej sześć miesięcy na adres e-mail podany przez Członka.

British Airways i AGL zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie wszelkich zmian w Warunkach, pod warunkiem powiadomienia o tym Członków z odpowiednim wyprzedzeniem stosownie do okoliczności. Członkowie, którzy nie zaakceptują zmian, zostaną pozbawieni Członkostwa w trybie opisanym w Klauzuli 23.

29.1. Ani British Airways, ani AGL nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek Stratę wynikającą z modyfikacji lub rozwiązania programu lub prawa do zdobywania lub wymiany punktów Avios lub którejkolwiek z Usług, z wyjątkiem Straty spowodowanej własnym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.

29.2. Ani British Airways, ani AGL nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek Stratę poniesioną, jeśli z powodu lokalnych zakazów lub ograniczeń prawnych lub regulacyjnych Executive Club lub całość lub część Usług nie mogą być udostępnione w niektórych krajach lub niektórym Członkom.

29.3. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w Warunkach Przewozu, będą miały zastosowanie do wszelkich podróży rejsami British Airways, w tym podróży jako Nagroda, i są włączone do niniejszego dokumentu.

29.4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w Warunkach danej Partnerskiej Linii Lotniczej, będą miały zastosowanie do wszelkich podróży rejsami Partnerskiej Linii Lotniczej, w tym podróży jako Nagroda.

29.5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w Warunkach i lub Warunkach British Airways, AGL lub Wykonawcy Usług, będą miały zastosowanie do Nagród innych niż lot.

30.1. Ani British Airways, ani AGL nie składają żadnych deklaracji dotyczących jakichkolwiek zobowiązań podatkowych Członków, w tym z tytułu użytkowania, akcyzy lub innych przepisów podatkowych, wynikających z ich przynależności do Executive Club. Takie zobowiązanie podatkowe może powstać na przykład w przypadku, gdy Członek uzyska punkty Avios i/lub Nagrody w wyniku wydatków służbowych. Dalsze informacje na ten temat Członkowie mogą uzyskać od swojego księgowego lub doradcy podatkowego.

30.2. Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe powstałe w związku z członkostwem.

British Airways oraz ich Partnerskie Linie Lotnicze i Wykonawcy Usług nieustannie starają się ulepszać Usługi świadczone Członkom przez British Airways. Wszelkie zastrzeżenia i skargi należy zgłaszać w swoim Lokalnym Centrum Obsługi. British Airways może monitorować telefony Członków do centrum obsługi w celu utrzymania i podnoszenia jakości usług świadczonych Członkom.

32.1. W zakresie dozwolonym przez miejscowe prawo lub przepisy niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyjątkiem sytuacji, gdy Członek jest mieszkańcem USA lub Kanady. Jeśli Członek jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki (oraz wszelkie umowy w nim zawarte) oraz relacje Członka z British Airways lub Executive Club podlegają we wszystkich aspektach prawu materialnemu stanu Nowy Jork (USA), bez względu na wybór prawa właściwego. British Airways i AGL oraz wszyscy Członkowie, którzy nie mieszkają w USA lub Kanadzie, poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z niniejszych Warunków.

32.2. Jeśli dowolne z postanowień niniejszych Warunków zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne przez właściwy organ lub sąd, zostanie ono, w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostaną w mocy.

32.3. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności znaczeniowej między angielską wersją językową niniejszych Warunków a jakąkolwiek wersją lub tłumaczeniem niniejszych Warunków w jakimkolwiek innym języku, przyjmowane jest znaczenie wersji angielskiej.

33.1 Jeśli Członek jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez miejscowe prawo lub przepisy rozstrzyganie wszelkich Sporów będzie prowadzone indywidualnie, a nie zbiorowo („Rezygnacja z Pozwu Zbiorowego”) oraz że takie postępowanie nie może być łączone z jakimkolwiek innym postępowaniem sądowym z udziałem British Airways lub jakiejkolwiek innej osoby. Ponadto Członek zobowiązuje się, że ani on, ani żadna osoba występująca z roszczeniem w jego imieniu, nie będzie reprezentować grupy, nie będzie członkiem grupy ani w inny sposób uczestniczyć w zbiorowym, reprezentacyjnym, skonsolidowanym lub prywatnym postępowaniu przeciwko British Airways.

34.1 Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych

34.1.1 Jeśli stroną Sporu jest mieszkaniec USA, zostanie on rozstrzygnięty w następującym trybie uzgodnionym przez British Airways i Członka:

34.1.2 Wszelkie Spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu („Klauzula Arbitrażowa w USA”) zgodnie z Federalną Ustawą o Arbitrażu 9 U.S.C. § 1 i nast., która reguluje interpretację i egzekwowanie niniejszej Klauzuli Arbitrażowej w USA.

Członek i British Airways zgadzają się, że wszelkie spory, zarówno istniejące, jak i wynikające z działań lub zaniechań w przeszłości lub w przyszłości, będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych.

34.1.3 Okres przedawnienia: Strona ubiegająca się o zadośćuczynienie musi wręczyć drugiej stronie wniosek o arbitraż w racjonalnym czasie po powstaniu Sporu, a w żadnym wypadku wniosek nie może zostać wręczony po upływie dwóch lat od momentu, w którym strona poszkodowana dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się o Sporze.

34.1.4 British Airways i Członek uzgadniają, że w żadnym Sporze arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania zbiorowego lub reprezentacyjnego (takich jak pozew zbiorowy, pozew reprezentacyjny, pozew skonsolidowany lub pozew prywatny wniesiony w interesie ogólnym).

34.1.5 Jeśli Rezygnacja z Pozwu Zbiorowego lub jakakolwiek jego część zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas Umowa Arbitrażowa Stanów Zjednoczonych określona w niniejszym dokumencie będzie niewykonalna, a Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd.

34.1.6 Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed neutralnym arbitrem w dogodnym dla użytkownika miejscu na kontynentalnym terytorium USA. Jeśli Członek i British Airways nie będą w stanie uzgodnić wyboru arbitra w ciągu trzydziestu dni od doręczenia wniosku o arbitraż, które uznaje się za rozpoczęcie postępowania arbitrażowego, arbiter zostanie wybrany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA). Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego AAA oraz procedurami mediacji i procedurami uzupełniającymi w sporach konsumenckich. Jeśli jest to wymagane do wykonania niniejszej Klauzuli Arbitrażowej w USA zgodnie z Federalną Ustawą o Arbitrażu, British Airways pokryje wszystkie koszty i wydatki arbitra. W przeciwnym razie koszty te zostaną pokryte w sposób określony w wyżej wymienionych przepisach.

34.2 Mieszkańcy Kanady

34.2.1 Mieszkańcy Kanady wyrażają zgodę na rozstrzyganie wszelkich Sporów wynikających z niniejszych Warunków zgodnie z następującą procedurą:

34.2.2 Powiadomienie i negocjacje. Członek jest zobowiązany do powiadomienia British Airways o wszelkich Sporach wynikających z niniejszych Warunków. W ciągu 30 dni od doręczenia takiego powiadomienia strony spotykają się w terminie i miejscu akceptowalnym przez obie strony i powtarzają te spotkania tyle razy, ile będzie konieczne w celu wymiany istotnych informacji i podjęcia próby rozwiązania Sporu. Jeżeli strony nie rozwiążą Sporu w ciągu 90 dni od powiadomienia przez stronę sporu, mogą wszcząć mediację w sposób opisany poniżej.

34.2.3 Mediacja. Jeśli Spór nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji, jak określono powyżej, w ciągu 90 dni od otrzymania zawiadomienia, zostanie przekazany i rozstrzygnięty w drodze prywatnej mediacji poufnej przed jednym mediatorem wybranym przez strony i na ich wspólny koszt. Oznacza to, że użytkownik musi przyjąć do wiadomości i zaakceptować, że może pośredniczyć w sprawach wyłącznie we własnym imieniu i nie może pośredniczyć w roszczeniach żadnej innej osoby lub w imieniu grupy osób.

34.2.4 Arbitraż. Jeżeli po mediacji w dobrej wierze strony nie osiągną rozstrzygnięcia sporu, rozbieżności stanowisk między nimi zostaną rozstrzygnięte w drodze prywatnego, poufnego i wiążącego arbitrażu przez tę samą osobę, która została pierwotnie wybrana na mediatora. Oznacza to, że użytkownik musi przyjąć do wiadomości i zaakceptować, że może być arbitrem w sprawach wyłącznie we własnym imieniu i nie może być arbitrem w roszczeniach żadnej innej osoby lub w imieniu grupy osób.

34.2.5 Postępowania sądowe. Jeśli prawo właściwe zabrania wiążącego arbitrażu w odniesieniu do powoda lub okoliczności związanych z roszczeniem, a strony po mediacji w dobrej wierze nie osiągną rozstrzygnięcia Sporu, każda ze stron może skierować pozostały Spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla danego miejsca.

Warunki użytkowania Executive Club

© Copyright 2018 British Airways, wszelkie prawa zastrzeżone.